Psykologiska interventioner för patienter med långvarig smärta. Individuell behandling jämfört med gruppbehandling

Vilka vetenskapliga studier finns om effekter av psykologisk behandling med KBT eller ACT som ges individuellt jämfört med behandling i grupp, till personer med långvarig smärta? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Långvarig smärta är vanligt och kan innebära stort lidande för de drabbade. Olika former av smärttillstånd är orsaken till en stor del av sjukskrivningen i Sverige. Psykologiska behandlingsmetoder såsom KBT och ACT är vanligt förekommande metoder vid behandling av långvarig smärta.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om effekter av psykologisk behandling med KBT eller ACT som ges individuellt jämfört med behandling i grupp, till personer med långvarig smärta?

Frågeställare: Psykolog, Värmland

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat en systematisk översikt och sex primärstudier i svaret. Översiktens syfte var att utvärdera effekten av olika typer av metoder baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) på långvarig smärta hos äldre. Författarna till översikten skattade även effekten för dem som fått individuell KBT respektive gruppbaserad KBT och konstaterade att effekten på smärtintensitet var större för den gruppbaserade terapin men presenterade inga resultat för andra utfallsmått. Det fanns dock brister i översiktens rapportering samt att vissa studier som undersökte individuell behandling använde distansbaserade behandlingsprogram, vilket inte var fallet i de gruppbaserade programmen. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Upplysningstjänsten har identifierat ytterligare en relevant systematisk översikt som bedömts ha hög risk för bias. Författarnas slutsatser redovisats därför inte i svaret.

Upplysningstjänsten har även identifierat sex relevanta primärstudier som inte är inkluderade i översikten. Dessa har framför allt undersökt effekten av individuell KBT jämfört med gruppbaserad KBT för vuxna som besväras av kronisk smärta, då antingen som fristående behandling eller som en del av ett multimodalt rehabiliteringsprogram. En studie jämförde individuell eller gruppbaserad acceptance and commitment therapy (ACT) för ungdomar med kronisk smärta. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten så inga resultat eller slutsatser har redovisats i svaret, men studierna finns kortfattat beskrivna i svaret och i referenslistan för den som önskar läsa mer.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Psykologiska interventioner för patienter med långvarig smärta. Individuell behandling jämfört med gruppbehandling (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202118

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

KBT respektive ACT i behandling av långvarig smärta: Individuell kontra gruppvis terapi

Långvarig smärta, till skillnad från akut, behandlas ofta på likartat sätt oavsett orsak. Psykologiska metoder är vanligt och ingår ofta som en del i så kallad multimodal rehabilitering – program som ofta kombinerar ett beteendepsykologiskt förhållningssätt med exempelvis avspänning, ergonomiska åtgärder och utbildning. Till de psykologiska metoderna hör kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). SBU har fått frågan om effekten är densamma när respektive terapi ges gruppvis och individuellt.

Läs artikeln
Sidan publicerad