Psykologisk behandling vid Ménières sjukdom

Ménières sjukdom är en kronisk sjukdom i innerörat som ger anfall med kraftig yrsel, tinnitus och hörselnedsättning. Sjukdomen ger ofta upphov till ångest, oro och depression och kan förvärras av stress och oro, vilket kan göra det relevant med psykologisk behandling.

Fråga till SBU:s upplysningtjänst

Vilken sammanställd forskning finns på effekter av psykologisk behandling för patienter med Ménières sjukdom?

Frågeställare: Psykolog, Hörselteam, Västra Götalands regionen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Ménières sjukdom är en sjukdom i innerörat med symtom som kan vara kraftigt invalidiserande. Sjukdomen karaktäriseras av anfall av svår yrsel och fluktuerande hörselnedsättning och tinnitus. Symtomen förvärras i många fall av stress och oro, samtidigt som sjukdomens symtom i sig ofta ger upphov till ångest, oro och depression, vilket gör det viktigt för vården att vara uppmärksam på Ménièrepatienters mentala hälsa.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt om psykologisk behandling vid Ménières sjukdom. Ett antal systematiska översikter och primärstudier som undersökt effekterna av psykologisk behandling av vid tinnitus- och yrselsymtom har dock identifierats, och ett urval av dessa presenteras under rubriken Lästips.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Litteratursökning

MedLine via Ovid 200115
Psychological treatment for Ménière’s disease
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; .ab. = Abstract; .ti. = Title; .kw. = Keyword; exp = Term form the MedLine controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; / = Term from the MedLine controlled vocabulary; * or $ = Truncation (if found at the end of a free text term)
Search terms Items found
Population:
1. meniere*.af 8 423
2. endolymphatic hydrops.af 1 657
3. 1 or 2 8 947
Study types:
4. systematic review/ 120 852
5. meta-analysis/ 110 350
6. (((systematic* adj3 (review or overview)) or meta analysis or metaanalysis).ab,kw,ti. 241 850
7. 4 or 5 or 6 267 472
Final 3 AND 7 92

 

Scopus via scopus.com 200115
Psychological treatment for Ménière’s disease
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; TITLE-ABS-KEY = Title or abstract or keywords; ALL = All fields; PRE/n = "precedes by". The first term in the search must precede the second by a specified number of terms (n).; W/n = "within". The terms in the search must be within a specified number of terms (n) in any order.; * = Truncation
Search terms Items found
Population:
1. ALL(meniere* OR “endolymphatic hydrops”) 21 109
Study types:
2. TITLE-ABS-KEY((systematic* W/2 (review OR overview)) OR "meta analysis" OR metaanalysis) 422 062
Final 1 AND 2 320

 

Embase via embase.com 200115
Psychological treatment for Ménière’s disease
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. meniere* OR ‘endolymphatic hydrops’ 11 028
Study types:
2. (((systematic* NEAR/3 (review OR overview)):ti,ab,kw) OR 'meta analysis':ti,ab,kw OR metaanalysis:ti,ab,kw OR 'systematic review'/de OR 'meta analysis'/exp) 405 083
Final 1 AND 2 149

 

CINAHL via ebsco.com 200115
Psychological treatment for Ménière’s disease
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; MH = MeSH; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; SU = All Keywords; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. TX(meniere* OR “endolymphatic hydrops”) 2 505
Study types:
2. MH "Literature Review+" OR MH "Meta Analysis" OR TI ( (systematic* N2 (review OR overview)) OR "meta analysis" OR metaanalysis ) OR AB ( (systematic* N2 (review OR overview)) OR "meta analysis" OR metaanalysis ) OR SU ( (systematic* N2 (review OR overview)) OR "meta analysis" OR metaanalysis ) 159 245
Final 1 AND 2 63

 

PsycInfo via ebsco.com 200115
Psychological treatment for Ménière’s disease
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; SU = All Keywords.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. TX(meniere* OR “endolymphatic hydrops”) 447
Study types:
2. DE ”Systematic Review” OR DE ”Meta Analysis” OR TI ( (systematic* N2 (reveiw OR overview) ) OR ”meta analysis” OR metaanalysis) OR AB ( (systematic* N2 (reveiw OR overview) ) OR ”meta analysis” OR metaanalysis) OR SU systematic* N2 (reveiw OR overview) ) OR ”meta analysis” OR metaanalysis) 54 236
Final 1 AND 2 5
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-03-09
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202011
Diarienr: SBU 2019/715
https://www.sbu.se/ut202011