Protonstrålbehandling vid cancer hos barn och vuxna

Vilken sammanställd forskning finns om positiva och negativa effekter av protonstrålning jämfört med fotonstrålning vid behandling av cancer?
SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Hälften av alla cancerpatienter får någon gång strålbehandling. Vid all strålbehandling vill man stråla tumören men skona intilliggande, frisk vävnad. Behandlingen går ut på att skada tumörceller så att de inte kan fortsätta att dela sig och bli fler och på så sätt bota eller lindra en cancersjukdom. En protonstråle går att styra mer precist än traditionell fotonstrålning, vilket kan minska risken för biverkningar.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om positiva och negativa effekter av protonstrålning jämfört med fotonstrålning vid behandling av cancer?

Frågeställare: Verksamhetschef, Regionalt cancercentrum

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias identifierat sex systematiska översikter med låg till måttlig risk för bias. Författarna till dessa översikter drar i stort liknande slutsatser, om att det vetenskapliga underlaget generellt sett är osäkert men att protonstrålning kan vara ett behandlingsalternativ för vissa patientgrupper. En systematisk översikt från år 2019 redovisas i text och tabell i svaret. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Protonstrålbehandling vid cancer hos barn och vuxna (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202117

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Protonstrålbehandling av cancer hos barn och vuxna

Vanlig strålbehandling utgörs av fotoner – oladdade partiklar utan massa som ska skada och krympa cancervävnaden. Om strålningen råkar skada även den friska vävnaden runt tumören kan patienten drabbas av problem och komplikationer.

Läs artikeln
Sidan publicerad