Microdacyn (tidigare Dermacyn) för vård och läkning av sår

Svårläkta ben- och trycksår, samt diabetesfotsår, medför stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Dessa sår är svåra att behandla och det finns ingen konsensus om bästa behandling. Microdacyn, tidigare Dermacyn, marknadsförs som ”ett effektivt medel för vård och läkning av bland annat kroniska sår, diabetiska fotsår, brännskador, ögoninflammation, virus och svamp.” och är godkänt som medicinteknisk produkt, klass IIB.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på Microdacyn och Dermacyn för vård och läkning av sår?

Frågeställare: Sjuksköterska i Karlshamn

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat en systematisk översikt i svaret. I den systematiska översikten var 59 primärstudier inkluderade, men bara en av dessa hade utvärderat sårvård med Dermacyn. Resultaten visade att Dermacyn var associerat med lägre risk för postoperativ sårinfektion än för dem som behandlades med povidonjod hos patienter som genomgått bröstkorgskirurgi. Författarna till den systematiska översikten bedömde att resultaten har låg tillförlitlighet och att det behövs fler studier. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. SBU:s upplysningstjänst har även identifierat sju primärstudier. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studierna finns beskrivna i en tabell och i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-06-29
Rapportnr: ut202029
Diarienr: SBU 2020/177
https://www.sbu.se/ut202029