Medgivandeutredning vid internationella adoptioner

Att adoptera internationellt är en lång process som kan ta flera år. Första steget är att ansöka hos kommunens socialtjänst om medgivande att få ta emot ett barn för adoption. Kommunen påbörjar därmed en så kallad medgivandeutredning (på engelska: home study) som syftar till att bedöma om de sökande är lämpliga att ta emot ett adoptivbarn.

Fråga till SBU:s upplysningtjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på användandet av medgivandeutredningar av personer som önskar adoptera?

Frågeställare: Utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. SBU:s upplysningstjänst har identifierat fem primärstudier. I tre av studierna användes eller undersöktes ett standardiserat arbetssätt, SAFE (Structured Analysis Family Evaluation), för medgivande utredningar. SBU:s Upplysningstjänst identifierade även två studier som undersökt användandet av metoderna IAS (Intervju om anknytningsstil) och TTM (Transteoretiska modellen) som en del av utredningsprocessen. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Litteratursökning

Psycinfo via ebsco.com 2020-01-23
Adoptions and the use of home study’s
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. DE "Adoption (Child)" OR DE "Adopted Children" OR DE "Adoptees" OR DE "International Adoption" OR "Adoptive Parents" 5,787
2. TI Adopt* OR AB Adopt* 90,242
3. (Ti ( child* OR parent* OR infant* OR famil* OR mother OR father)) OR (AB ( child* OR parent* OR infant* OR famil* OR mother OR father)) OR (KW ( child* OR parent* OR infant* OR famil* OR mother OR father)) 1,086,016
4. 1 OR (2 AND 3) 24,632
Intervention:
5. TI ”Home stud*” OR AB ”Home stud*” 316
6. (TI (Famil* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Famil* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 11,184
7. (TI (Adoption N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Adoption N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 442
8. (TI (Fostering N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Fostering N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 84
9. (TI (Parent* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Parent* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 19,260
10. (TI (suitab* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (suitab* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 1,721
11. TI “Parent potential” OR AB “Parent potential” 8
12. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 32,104
Final 4 AND 12 828

 

Socindex via ebsco.com 2020-01-23
Adoptions and the use of home study’s
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. DE "ADOPTION" OR DE "ADOPTED children" OR DE "ADOPTEES" OR DE "INTERNATIONAL adoption" OR DE "ADOPTIVE parents" OR DE "ADOPTION agencies" 4,403
2. TI Adopt* OR AB Adopt* 53,422
3. (Ti ( child* OR parent* OR infant* OR famil* OR mother OR father)) OR (AB ( child* OR parent* OR infant* OR famil* OR mother OR father)) OR (KW ( child* OR parent* OR infant* OR famil* OR mother OR father)) 431,321
4. 1 OR (2 AND 3) 14,513
Intervention:
5. TI ”Home stud*” OR AB ”Home stud*” 220
6. (TI (Famil* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Famil* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 3,989
7. (TI (Adoption N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Adoption N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 335
8. (TI (Fostering N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Fostering N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 25
9. (TI (Parent* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Parent* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 4,031
10. (TI (suitab* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (suitab* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 307
11. TI “Parent potential” OR AB “Parent potential” 5
12. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 8,627
Final 4 AND 12 403

 

Academic search elite via ebsco.com 2020-01-23
Adoptions and the use of home study’s
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. DE "ADOPTION" OR DE "ADOPTED children" OR DE "ADOPTEES" OR DE "INTERNATIONAL adoption" OR DE "ADOPTIVE parents" OR DE "ADOPTION agencies" 7,913
2. (TI Adopt* OR AB Adopt*) 388,043
3. (Ti ( child* OR parent* OR infant* OR famil* OR mother OR father)) OR (AB ( child* OR parent* OR infant* OR famil* OR mother OR father)) OR (KW ( child* OR parent* OR infant* OR famil* OR mother OR father)) 2,370,506
4. 1 OR (2 AND 3) 41,458
Intervention:
5. TI ”Home stud*” OR AB ”Home stud*” 940
6. (TI (Famil* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Famil* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 12,257
7. (TI (Adoption N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Adoption N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 2,216
8. (TI (Fostering N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Fostering N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 116
9. (TI (Parent* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (Parent* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 15,770
10. (TI (suitab* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) OR (AB (suitab* N2 (evaluat* OR assess* OR report))) 11,590
11. TI “Parent potential” OR AB “Parent potential” 9
12. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 42,283
Final 4 AND 12 890

 

Medline via OVID 2020-01-27
Adoptions and the use of home study’s
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. exp Adoption/ or exp "Child, Adopted"/ 4,803
2. Adopt*.ti,ab. 237,105
3. (child* or parent* or infant* or famil* or mother or father).ti,ab,kw. 2,804,390
4. 1 OR (2 AND 3) 34,175
Intervention:
5. "Home stud*".ti,ab. 601
6. (Famil* adj2 (evaluat* or assess* or report)).ti,ab. 9,299
7. (Adoption adj2 (evaluat* or assess* or report)).ti,ab. 483
8. (Fostering adj2 (evaluat* or assess* or report)).ti,ab. 35
9. (Parent* adj2 (evaluat* or assess* or report)).ti,ab. 11,626
10. (suitab* adj2 (evaluat* or assess* or report)).ti,ab. 8,278
11. "Parent potential".ti,ab. 1
12. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 30,109
Final 4 AND 12 426
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-03-09
Rapportnr: ut202010
Diarienr: SBU 2020/89
https://www.sbu.se/ut202010