Läkemedelsbehandling för att förebygga epilepsi efter stroke eller traumatisk hjärnskada

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av läkemedelsbehandling efter stroke eller traumatisk hjärnskada för att förebygga uppkomst av epilepsi?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter. 

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Individer som nyligen fått en stroke eller en traumatisk hjärnskada har förhöjd risk att utveckla epilepsi. Epilepsianfall kan potentiellt förebyggas med läkemedelsbehandling.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av läkemedelsbehandling efter stroke eller traumatisk hjärnskada för att förebygga uppkomst av epilepsi?

Frågeställare: ST-läkare, Sahlgrenska sjukhuset

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat en relevant systematisk översikt med måttlig risk för bias i svaret. Författarna till översikten identifierade två studier som uppfyllde inklusionskriterierna. Den ena studien undersökte den förebyggande effekten av valproinsyra hos patienter med hjärnblödning. Den andra studien undersökte effekterna av diazepam till patienter med nydiagnostiserad ischemisk eller hemorragisk stroke. Trots olikheter mellan studierna genomförde författarna en metaanalys. Det sammanvägda resultatet visar att läkemedelsbehandling, jämfört med placebo, efter stroke inte ger någon statistiskt signifikant minskad risk för epileptiska anfall. Författarna till översikten konstaterar att det behövs fler studier där den förebyggande effekten av läkemedelsbehandling studeras på patienter med olika typer av stroke. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Upplysningstjänsten har även identifierat fem relevanta systematiska översikter som undersökt fler studier och andra läkemedelsbehandlingar men där översikterna bedömts ha hög risk för bias. Resultaten och författarnas slutsatser redovisas därför inte i svaret. Inga systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias har identifierats om läkemedelsbehandling för att förebygga epilepsi hos personer med traumatisk hjärnskada.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta Upplysningstjänstsvar:

SBU. Läkemedelsbehandling för att förebygga epilepsi efter stroke eller traumatisk hjärnskada. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2024. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202410

Sidan publicerad