Konduktiv pedagogik för barn med cerebral pares

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Konduktiv pedagogik, eller Petömetoden, är ett behandlingsprogram som används för barn med motoriska funktionsstörningar (svårigheter med rörelser) orsakade av exempelvis cerebral pares (hjärnskada). Metoden syftar till att förbättra barnens rörelseförmåga och minska funktionsstörningarna.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det vetenskapligt stöd för att använda konduktiv pedagogik för barn med cerebral pares?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat tre systematiska översikter om konduktiv pedagogik för barn med cerebral pares. Vi har valt att begränsa svaret till publikationer efter år 2004. Ytterligare tre översikter där forskare endast har granskat och sammanfattat systematiska översikter av ett bredare terapiområde presenteras i en tabell. I två av dessa sammanfattande översikter har författarna jämfört konduktiv pedagogik mot andra behandlingsmetoder.  Översikterna inkluderar alla typer av studiedesign.

Författarna drar slutsatsen att det finns sparsamt med forskning kring konduktiv pedagogik och att resultaten är motsägelsefulla och ofullständiga. Det finns inte tillräckligt med evidens för att avgöra om konduktiv pedagogik är effektivt ensamt eller i kombination med andra program.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-10-20.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Franki I, Desloovere K, De Cat J, Feys H, Molenaers G, Calders P, et al. The evidence-base for conceptual approaches and additional therapies targeting lower limb function in children with cerebral palsy: a systematic review using the ICF as a framework. Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine 2012;44:396-405.

Tuersley-Dixon L, Frederickson N. Conductive education: appraising the evidence. Educational Psychology in Practice 2010;26:353-373.

Darrah J, Watkins B, Chen L, Bonin C. Conductive education intervention for children with cerebral palsy: An AACPDM evidence report. Developmental Medicine and Child Neurology 2004;46:187-203.

Sammanställning över systematiska översikter

Novak I, McIntyre S, Morgan C, Campbell L, Dark L, Morton N, et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: State of the evidence. Developmental Medicine and Child Neurology 2013;55:885-910.

Anttila H, Suoranta J, Malmivaara A, Mäkelä M, Autti-Rämö I. Effectiveness of physiotherapy and conductive education interventions in children with cerebral palsy: a focused review. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2008;87:478-501.

Effgen SK, McEwen IR. Review of selected physical therapy interventions for school age children with disabilities. Physical Therapy Reviews 2008;13:297-312.


Frågeställare

Sektions/områdeschef, Värmland

Datum

2014-11-14

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-11-14
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/konduktivpedagogik

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2014-10-20

Databaser
Cochrane Library via Wiley, Embase via embase, Academic Search Elite, CINAHL via ebsco.com

Söktermer

Cochrane Library via Wiley 20 October 2014

Conductive Education for Children with Cerebral Palsy
  Search terms Items found
Intervention:
1. Conductive education:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 14
Final   14 (DARE=2, CENTRAL=10. HTA=2)

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

[ti,ab, kw] = Title or abstract or key word

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

HTA = Health Technology Assessments

 

Embase via embase.com 20 October 2014

Conductive Education for Children with Cerebral Palsy
  Search terms Items found
Population:
1. 'cerebral palsy'/exp OR 'cerebral palsy':ab,ti 28118
Intervention:
2. 'conductive education':ab,ti 94
3. petö:ab,ti OR moria 1462
4. move&walk:ab,ti OR 'move and walk':ab,ti 6
Combined sets
5. #1 AND #3 24
6. #2 OR #4 OR #5 110
Final   110

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

:ti:ab = Title or abstract

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

Academic Search Elite, CINAHL via ebsco.com 20 October 2014
  Search terms Items found
Intervention:
7. "Conductive education" TX 310
Final   310

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's searchable fields

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad