Hypertermibehandling (värmebehandling) vid cancer

Att utsätta tumörer för värme, så kallad hypertermibehandling, kan göra dem mer mottagliga för behandling eller ha en direkt verkande effekt genom att ta död på tumörvävnad Den antagna mekanismen vid hypertermibehandling är att tumören är mer känslig för värme än frisk omgivande vävnad och att hypertermi förstärker den cellskadande effekten av cellhämmande läkemedel (cytostatika) och strålbehandling. Det är dock oklart om hypertermibehandling har effekt utan att kombineras med cytostatika eller strålning.

Frågor till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier som undersökt om hypertermibehandling har effekt vid cancer, utan att kombineras med cellhämmande läkemedel eller strålbehandling?

Vilka systematiska översikter finns det som undersökt effekten av hypertermibehandling vid specifika cancerformer?

Frågeställare: Tillsynsläkare, Inspektionen för vård och omsorg

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har fokuserat på randomiserade kontrollerade studier (RCT:er) för frågeställningen om effekter av hypertermibehandling vid cancer, när den inte kombineras med cytostatika eller strålbehandling. Vi identifierade inga RCT:er för denna frågeställning.

För frågeställningen om specifika cancerformer identifierade Upplysningstjänsten 13 översikter på olika cancertyper där hypertermi i kombination med cytostatika och eller strålbehandling jämförts med enbart cytostatika och eller strålbehandling. Cancertyperna som studerats var: lokalt avancerad livmoderhalscancer (lokalt avancerad karcinom, sarkom), mag- och tarmcancer (matstrups-, rektal- och analcancer), pankreascancer, bröstcancer, blåscancer, prostatacancer, mjukdelssarkom, malignt melanom, germinalcellstumörer (från embryonala celler) och retinoblastom (cancer på ögats näthinna) hos barn och ungdom.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är en uppdatering av upplysningstjänstsvaret "Effekt av hypertermibehandling (värmebehandling) vid cancer" från november 2013.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-10-22
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201927
Diarienr: SBU 2019/285
https://www.sbu.se/ut201927