Glukosamin eller kondroitin vid artros

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av glukosamin eller kondrointin vid artros? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Smärta och nedsatt funktion vid artros är vanligt hos äldre. För att upprätthålla funktion och minska smärta på längre sikt rekommenderas i första hand fysisk aktivitet och anpassad träning och i andra hand läkemedelsbehandling med antiinflammatoriska eller smärtlindrande preparat så som ibuprofen eller paracetamol. Många personer med artrosbesvär använder även glukosamin eller kondroitin för smärtlindring och funktionsförbättring vid artros.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av glukosamin eller kondroitin vid artros?

Frågeställare: Dietist, Region Stockholm

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat fem systematiska översikter i svaret. Sammanfattningsvis så visade översikterna att behandling på kort sikt (sex månader) med kondroitin gav en effekt på smärtlindring medan effekten av glukosamin på kort sikt var beroende av produktformulering och inte uppvisade statistisk signifikans i alla översikter. Det var oklart ifall effekterna som sågs var kliniskt betydelsefulla. Vid behandling på lång sikt (mer än 12 månader) sågs inga statistiskt säkerställda effekter av vare sig glukosamin eller kondroitin. Jävsproblematik var vanligt förekommande, då många av studierna som inkluderats i översikterna hade finansiering från de företag som tillhandahåller preparaten. Detta kan påverka tilltron till resultaten. Författarna till översikterna drog slutsatsen att fler och större studier, oberoende av industrifinansiering, behövs för att kunna bedöma effekten av glukosamin eller kondroitin. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Glukosamin eller kondroitin vid artros [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202207.

Sidan publicerad