Frakturrisk vid behandling med SSRI-preparat

Vilken sammanställd forskning finns om frakturrisk och bentäthet vid långtidsbehandling med SSRI-preparat? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är rekommenderad behandling vid flera depressions- och ångesttillstånd hos både barn, ungdomar och vuxna. Både depression och behandling med antidepressiva läkemedel har pekats ut som möjliga orsaker till en ökad frakturrisk genom mekanismer kopplade till både bentäthet och fallrisk.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om frakturrisk och bentäthet vid långtidsbehandling med SSRI-preparat?

Frågeställare: ST-läkare i Region Östergötland

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten drog slutsatsen att långtidsanvändning av SSRI-preparerat kan medföra en ökad risk för frakturer. Författarnas slutsats har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Upplysningstjänsten har även identifierat sju relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Slutsatserna i dessa översikter redovisas inte i svaret.

Utöver de systematiska översikterna har Upplysningstjänsten identifierat 32 primärstudier, publicerade efter år 2016, som undersökt samband mellan långtidsanvändning av SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller SNRI (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) och bentäthet eller frakturrisk. Artiklar som bygger på primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten och resultat och slutsatser redovisas därför inte i svaret. Studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

SBU konstaterar att frågan om frakturrisk vid behandling med SSRI och SNRI framför allt har undersökts i observationsstudier hos personer med depression, med eller utan andra hälsoproblem. Eftersom både depression och andra hälsoproblem ofta medför förändrad livsstil och mindre fysisk aktivitet kan tillstånden i sig påverka bentäthet och fallrisk. Detta medför svårigheter att utifrån observationsstudier dra slutsatser i vilken utsträckning det är tillståndet eller behandlingen som ger upphov till förändringar i bentäthet och frakturrisk. Detta bör hållas i åtanke vid tolkningen av resultaten.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Frakturrisk vid behandling med SSRI-preparat (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202127

Sidan publicerad