Föräldrastödsprogrammet Förstärkt Komet

Förstärkt Komet är ett föräldrastödsprogram för familjer där föräldrar och barn ofta är i konflikt. Programmet syftar till att öka föräldrarnas positiva samspel med sina barn samt att förbättra deras förmåga att hantera vardagsproblem och konfliktsituationer. På så vis vill man minska risken för allvarligare beteendeproblem hos barnen på längre sikt. Förstärkt Komet vänder sig till föräldrar som på grund av psykosociala svårigheter inte kan delta i vanliga Komet. Programmet har social inlärningsteori och beteendeterapeutiska principer som grund.

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på föräldrastödsprogrammet Förstärkt Komet?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha tillräcklig kvalitet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. SBU:s upplysningstjänst har identifierat en primärstudie. Primärstudien har dock inte kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Litteratursökning

MedLINE via OVID 2019-11-04 
The parent management training program Reinforced Comet
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Population:
1. ((parent* ADJ3 (training OR program# OR intervent*)) OR ((Behavio?r* OR Conduct) adj3 (difficult* OR disorder# OR problem#)) OR (Antisocial adj3 (behavio?r* OR problem# difficult*))).ti,ab. 44,764
2. Conduct Disorder/ or Child Behavior Disorders/ OR Problem Behavior/ 24,582
3. 1 OR 2 60,517
Intervention:
4. (komet OR comet).mp 13,986
Final 3 AND 4 10

 

Embase via embase.com 2019-11-04 
The parent management training program Reinforced Comet
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. ((parent* NEAR/3 (training OR program$ OR intervent*)) OR ((Behavio?r* OR Conduct) adj3 (difficult* OR disorder$ OR problem$)) OR (Antisocial adj3 (behavio?r* OR problem$ OR difficult*))):ti,ab 11,297
2. 'conduct disorder'/exp OR 'Problem Behaviour'/exp 11,587
3. 1 OR 2 22,483
Intervention:
4. (komet OR comet):ti,ab 15,708
Final 3 AND 4 9

 

PsycINFO, SocINDEX via ebsco.com 2019-11-04 
The parent management training program Reinforced Comet
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. (AB (Parent* OR Child* Or Adoles*)) OR (TI (Parent* OR Child* OR Adoles*)) 1,165,209
2. ((AB (parent* N3 (training OR program# OR intervent*)) OR ((Behavio?r* OR Conduct) W3 (difficult* OR disorder# OR problem#)) OR (Antisocial W3 (behavio?r* OR problem# OR difficult*))) OR (TI (parent* N3 (training OR program# OR intervent*)) OR ((Behavio?r* OR Conduct) W3 (difficult* OR disorder# OR problem#)) OR (Antisocial W3 (behavio?r* OR problem# OR difficult*))) 50,275
3. (DE "Behavior Problems") OR (DE "Conduct Disorder") OR (DE "BEHAVIOR disorders in children") OR (DE "BEHAVIOR disorders in adolescence") OR (DE "CONDUCT disorders in adolescence") OR (DE "CONDUCT disorders in children") OR (DE "PROBLEM children") OR (DE "DYSFUNCTIONAL families") 40,088
4. 1 OR 2 OR 3 1,182,383
Intervention:
5. (AB (komet OR comet)) OR (TI (komet OR comet)) 260
Final 4 AND 5 18

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad