Föräldrastödsprogrammet Förstärkt Komet

Förstärkt Komet är ett föräldrastödsprogram för familjer där föräldrar och barn ofta är i konflikt. Programmet syftar till att öka föräldrarnas positiva samspel med sina barn samt att förbättra deras förmåga att hantera vardagsproblem och konfliktsituationer. På så vis vill man minska risken för allvarligare beteendeproblem hos barnen på längre sikt. Förstärkt Komet vänder sig till föräldrar som på grund av psykosociala svårigheter inte kan delta i vanliga Komet. Programmet har social inlärningsteori och beteendeterapeutiska principer som grund.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på föräldrastödsprogrammet Förstärkt Komet?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha tillräcklig kvalitet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. SBU:s upplysningstjänst har identifierat en primärstudie. Primärstudien har dock inte kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-12-03
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201937
Diarienr: SBU 2019/658
https://www.sbu.se/ut201937