Feedback informed treatment (FIT), en kontinuerlig uppföljning av personens syn på behandling

Återkoppling, feedback, innebär att personen som får behandling, klienten eller patienten, lämnar sina synpunkter på relationen mellan sig och behandlaren liksom på resultatet av behandlingen. När detta samlas in rutinmässigt i syfte att förbättra eller skräddarsy fortsatt behandling, kan det benämnas FIT (feedback informed treatment). FIT används i Sverige inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, men omfattningen är okänd.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om feedback informed treatment, FIT, inom socialtjänst och psykiatri?

Frågeställare: Handledare/utbildare (hälso- och sjukvård)

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och granskning av risk för bias inkluderat fem systematiska översikter i svaret. Ingen av de inkluderade översikterna gäller socialtjänstens individ- och familjeomsorg då samtliga fem översikter handlar om psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. I fyra översikter presenteras kvantitativa resultat om FIT i behandling av personer med psykisk ohälsa och i en översikt presenteras en syntes av kvalitativa data.
I två kvantitativa översikter har författarna gjort en evidensgradering av resultaten. Bergman och medarbetare drog slutsatsen att det för närvarande finns otillräckligt vetenskapligt stöd för vilken effekt som feedback har på barn och unga med psykisk ohälsa [1]. Kendrick och medarbetare drog slutsatsen att det finns otillräckligt vetenskapligt stöd för rutinmässig uppföljning genom patientrapporterade utfallsmått i behandling av psykisk ohälsa avseende förbättrade patientutfall eller vårdens hantering [2].

Pejtersen och medarbetare drog slutsatsen att man inte fann evidens för att PCOMS, Partners for Change Outcome Management System, har effekt på antalet behandlingssessioner eller förbättrar klienternas välbefinnande [3]. Østergård och medarbetare drog slutsatsen att det sammantaget fanns en liten positiv effekt av PCOMS, men inte i psykiatrisk vård [4]. Solstad och medarbetare fann att patienter kan uppleva feedback som både hjälpsamt och hindersamt i psykologisk behandling [5].

Översiktsförfattarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Feedback informed treatment (FIT), en kontinuerlig uppföljning av personens syn på behandling [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202033

Sidan publicerad