Effekter av stötvågsbehandling vid tendinopati i armbåge, axel och knä

Vilken sammanställd forskning finns på effekter av stötvågsbehandling vid tendinopati i armbåge, axel och knä? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Överansträngning av armbåge, axel och knä kan leda till senskador med smärta och nedsatt funktion som följd. Stötvågsbehandling används i syfte att minska smärta och öka rörligheten.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på effekter av stötvågsbehandling vid tendinopati i armbåge, axel och knä?

Frågeställare: Fysioterapeut, Region Uppsala

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias identifierat sex systematiska översikter med låg till måttlig risk för bias. Två systematiska översikter rör stötvågsbehandling av armbågen, tre rör behandling av axeln och en behandling av knäet.

Författarna drog slutsatsen att stötvågsbehandling av tendinopati i armbågens muskelsenor har liten, om någon, positiv effekt på smärta och funktion jämfört med placebo- eller annan kontrollbehandling [1,2]. För tendinopati i axel konstaterar författarna till en översikt att stötvågsbehandling, men endast i form av högenergibehandling, var effektivt för behandling av senskador med förkalkningar i axelns rotatorkuff1 jämfört med placebobehandling, medan effekten för behandling av senskador i rotatorkuffen utan förkalkning var oklar [3]. I en annan översikt rörande samma tillstånd konstaterade författarna att stötvågsbehandling visade på väldigt liten klinisk relevant nytta jämfört med placebo- eller annan behandling och att osäkerhet rådde kring metodens säkerhet [4]. Författarna till den tredje översikten om senskador i rotatorkuffen kunde via radiologisk undersökning inte dra säkra slutsatser om behandlingens effekt jämfört med placebo- eller annan behandling [5].

1. Rotatorkuff är en grupp muskler och senor som omger och stabiliserar axelleden.

Slutligen såg författarna till en översikt om tendinopati i knä inte någon större effekt av stötvågsbehandling jämfört med placebobehandling [6].

Författarna till översikterna konstaterar sammantaget att trots att en stor mängd kliniska studier gjorts är det svårt att hitta jämförbara studier då det finns många olika typer av stötvågsbehandling och flera olika möjliga jämförelseinterventioner. I många fall var den metodologiska kvaliteten på studierna dessutom låg.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Effekter av stötvågsbehandling vid tendinopati i armbåge, axel och knä (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202123

Sidan publicerad