Effekter av peer support i vården för personer med allvarlig psykisk sjukdom

Att anställa personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom inom psykiatrisk öppen- och slutenvård är en utveckling som har skett internationellt de senaste tjugo åren och som prövats i svenska projekt.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av peer support-anställda för personer med allvarlig psykisk sjukdom?

Frågeställare: Hälso- och sjukvårdsstrateg, region Halland

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och granskning av risk för bias inkluderat tre systematiska översikter i svaret. Ingen systematisk översikt har sammanställt forskning om effekter av enbart professionell peer support. De systematiska översikterna som inkluderats har sammanställt forskning om peer support given från både professionella anställda och volontärer utan vårdutbildning.

Författarna till översikterna konstaterar att det generellt finns stor heterogenitet i de inkluderade studierna, med stora risker för bias, vilket begränsar möjligheterna att dra slutsatser om effekter. Utifrån studierna konstaterar författarna att det saknas evidens om effekter av integrering av peer support i vården av patienter med allvarliga psykiska sjukdomar.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Effekter av peer support i vården för personer med allvarlig psykisk sjukdom [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: http://www.sbu.se/ut202036

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-12-16
Rapportnr: ut202036
Diarienr: SBU 2020/792
https://www.sbu.se/ut202036