Effekten av tandvård hos personer med långvarigt omsorgsberoende

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Uppsökande tandvård till personer med långvarigt omsorgsberoende innebär att tandvårdspersonal uppsöker individen i hemmet eller på särskilda boenden. Insatserna består av kostnadsfri bedömning av munhälsan, undervisning i munhälsa och/eller att ge nödvändig tandvård till sjukvårdstaxa.

Landstingen har lagstadgat ansvar och skyldighet att ombesörja sådan uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vad är effekten av uppsökande tandvård för personer med omfattande och långvarigt omsorgsberoende?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Effekten av uppsökande tandvård skulle kunna mätas som bättre tandhälsa, kvalitativt upplevd förbättring av munhälsan eller med mått som avser effekten på den allmänna hälsan.

Inga studier som redovisade mått på förbättring av tandhälsan kunde identifieras. Studier som inkluderade yngre individer med omfattande och långvarigt omsorgsberoende kunde inte heller identifieras. Studier av möjligt intresse som belyser närliggande problem och effekter av tandvård hos omsorgsberoende har redovisats i svaret.

Se även Interventioner för äldres munhygien utförd av äldreomsorgspersonal – En systematisk översikt av interventioners effekter och vetenskapliga stöd

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2015-03-12.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Van Der Maarel-Wierink, C.D., et al., Oral health care and aspiration pneumonia in frail older people: A systematic literature review. Dysphagia, 2014. 29(3): p. 404-405.

Yoshino, A., et al., Daily oral care and risk factors for pneumonia among elderly nursing home patients. JAMA, 2001. 286(18): p. 2235-6.

Yoneyama, T., et al., Oral care reduces pneumonia in older patients in nursing homes. J Am Geriatr Soc, 2002. 50(3): p. 430-3.

Watando, A., et al., Daily oral care and cough reflex sensitivity in elderly nursing home patients. Chest, 2004. 126(4): p. 1066-70.

Ishikawa, A., et al., Professional oral health care reduces the number of oropharyngeal bacteria. J Dent Res, 2008. 87(6): p. 594-8.

Randomiserad kontrollerad studie

Pearson, N.K., et al., The effect of a domiciliary denture service on oral health related quality of life: a randomised controlled trial. Br Dent J, 2007. 203(2): p. E3; discussion 100-1.


Frågeställare

Övertandläkare/docent i gerodonti, Stockholm

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Ingegerd Mejàre

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Sally Saad

Madelene Lust Sjöberg

Pernilla Östlund

Samarbete

Detta är ett samverkansprojekt med HTA-O vid Malmö Högskola

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2015-10-07
https://www.sbu.se/tandvard