Interventioner för äldres munhygien utförd av äldreomsorgspersonal – En systematisk översikt av interventioners effekter och vetenskapliga stöd

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Dålig munhälsa orsakar onödigt lidande för många äldre. Översikten utvärderar effekter av interventioner för ökad munhygien i äldreomsorgen. Vi fann att det vetenskapliga stödet är otillräckligt. Resultaten indikerar dock att interventionerna kan ge positiva effekter på munhälsa och allmäntillstånd.

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Översikten visar genomgående att det finns ett otillräckligt vetenskapligt stöd för att uttala sig om effekter av interventionerna. Resultaten av de enskilda studierna indikerar att det skulle kunna finnas positiva effekter men det behövs fler välgjorda studier för att kunna belägga detta.

Dålig munhälsa är ett problem för många äldre

Dålig munhälsa är ett stort problem för många äldre (1). Det finns indikationer på att smärta och inflammation i munnen påverkar allmänhälsan och kan leda till exempelvis viktnedgång och allvarliga tillstånd som sjukdomar i hjärta, kärl och andningsvägarna (2–5).

God munhälsa kan behållas genom förebyggande åtgärder, främst noggrann munhygien (6). De äldre har i många fall svårigheter med att själva sköta detta. Dessutom kan man ha svårt att själv söka upp eller betala för tandvård (7–9).

Syftet med översikten

Syftet med denna systematiska översikt är att undersöka vilka effekter interventioner för ökad munhygien utförda av personalen inom äldrevården kan ha på de äldres munhälsa.

Urval och metod

I januari 2014 genomsöktes 14 referensdatabaser. Detta kompletterades med sökningar i referenslistor och förfrågningar till experter samt en uppföljande sökning i databaser i augusti 2014. Urvalsprocessen följde i förväg uppsatta kriterier och genomfördes med dubbla oberoende granskare enligt vedertagna internationella metoder.

Resultat och slutsatser

Fyra experimentella studier från Europa, USA och Japan med relevanta kvantitativa data ingår i översikten. Interventionerna i studierna gick ut på att äldreomsorgspersonalen dagligen hjälpte de äldre med deras munhygien och detta kunde kompletteras med exempelvis särskilda munvårdsombud eller individuella munhälsovårdsplaner för de äldre. Man kunde också se till att de äldre fick en ökad och/eller regelbunden tillgång till tandvård.

De enskilda studierna indikerade positiva effekter på olika inflammationer i munnen och de äldres allmäntillstånd. Detta har en för svenska förhållanden klinisk relevans, men sammantaget är det vetenskapliga stödet otillräckligt. Tillförlitligheten till resultaten är otillräcklig, främst på grund av ett lågt antal deltagare i studierna. Detta problem är vanligt inom forskningsfält vars praktiska förutsättningar ofta förhindrar stora studier av enhetliga grupper (10–12). Det behövs fler och större studier för att komma fram till ett säkrare resultat.

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2014-12-14
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: SoS 2014-12-14
https://www.sbu.se/sos_20141214
Sidan publicerad