Downton Fall Risk Index för att upptäcka patienter med hög fallrisk

Downton Fall Risk Index används inom svensk sjukvård som ett screeningverktyg för att identifiera patienter med hög fallrisk.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på Downton Fall Risk Index?

Frågeställare: Sjuksköterska Norrtälje sjukhus, vårdbolaget Tiohundra

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Det har dock identifierats åtta relevanta systematiska översikter som undersökt bedömning av fallrisk i hälso- och sjukvården och där vi har bedömt att risken för bias är hög. SBU:s upplysningstjänst har identifierat nio primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-02-06
Rapportnr: ut202005
Diarienr: SBU 2019/496
https://www.sbu.se/ut202005