Downton Fall Risk Index för att upptäcka patienter med hög fallrisk

Downton Fall Risk Index används inom svensk sjukvård som ett screeningverktyg för att identifiera patienter med hög fallrisk.

Lästid: ca 8 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: Rapportnr: ut202005 Diarienr: SBU 2019/496 https://www.sbu.se/ut202005

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på Downton Fall Risk Index?

Frågeställare: Sjuksköterska Norrtälje sjukhus, vårdbolaget Tiohundra

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Det har dock identifierats åtta relevanta systematiska översikter som undersökt bedömning av fallrisk i hälso- och sjukvården och där vi har bedömt att risken för bias är hög. SBU:s upplysningstjänst har identifierat nio primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Litteratursökning

Systematiska översikter

PubMed via NLM 2019-10-31
Downton fall risk index
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Population:
1. "Accidental Falls"[Mesh] OR "Postural Balance"[Mesh] 41 841
2. "fall risk"[tiab] 3 202
3. 1 OR 2 42 843
Intervention:
4. "Mass Screening"[Mesh] 123 707
5. "Risk Assessment"[Mesh] OR "Nursing Assessment"[Mesh] OR "Geriatric Assessment"[Mesh] 306 182
6. (assessment[tiab] OR index[tiab] OR measure[tiab] OR screening[tiab]) 2 421 684
7. 4 OR 5 OR 6 2 668 786
Final 3 AND 7
3 AND 7 AND systematic[sb]
12 252
347

 

Cochrane Library via Wiley 2019-10-31
Downton fall risk index
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review
Search terms Items found
Population:
1. MeSH descriptor: [Accidental Falls] explode all trees 1 370
2. MeSH descriptor: [Postural Balance] explode all trees 2 501
3. ("fall risk"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 1 075
4. 1 OR 2 OR 3 4 034
Intervention:
5. MeSH descriptor: [Mass Screening] explode all trees 3 663
6. MeSH descriptor: [Risk Assessment] explode all trees 8 639
7. MeSH descriptor: [Nursing Assessment] explode all trees 502
8. MeSH descriptor: [Geriatric Assessment] explode all trees 1 436
9. (assessment):ti,ab,kw OR (index):ti,ab,kw OR (measure):ti,ab,kw OR (screening):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 823 332
10. 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 823 460
Final 4 AND 10 3 445
CDSR/ 22

 

Cinahl via ebsco.com 2019-10-31
Downton fall risk index
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. (MH "Accidental Falls") OR (MH "Balance, Postural") 31 560
2. TI "fall risk" 877
3. AB "fall risk" 1 804
4. 1 OR 2 OR 3 31 962
Intervention:
5. (MH "Patient Assessment+") OR (MH "Occupational Therapy Assessment") OR (MH "Functional Assessment+") OR (MH "Nursing Assessment") OR (MH "Risk Assessment") OR (MH "Geriatric Assessment+") 167 736
6. TI assessment OR TI index OR TI measure OR TI screening 165 970
7. AB assessment OR AB index OR AB measure OR AB screening 689 929
8. 5 OR 6 OR 7 884 956
Study types:
9. MH "Systematic Review" OR ZT "systematic review" OR MH "Meta Analysis" OR ZT "meta analysis" 115 023
10. (TI (systematic* n3 review*)) or (AB (systematic* n3 review*)) or (TI (systematic* n3 bibliographic*)) or (AB (systematic* n3 bibliographic*)) or (TI (systematic* n3 literature)) or (AB (systematic* n3 literature)) or (TI (comprehensive* n3 literature)) or (AB (comprehensive* n3 literature)) or (TI (comprehensive* n3 bibliographic*)) or (AB (comprehensive* n3 bibliographic*)) or (TI (integrative n3 review)) or (AB (integrative n3 review)) or (JN "Cochrane Database of Systematic Reviews") or (TI (information n2 synthesis)) or (TI (data n2 synthesis)) or (AB (information n2 synthesis)) or (AB (data n2 synthesis)) or (TI (data n2 extract*)) or (AB (data n2 extract*)) or (TI (medline or pubmed or psyclit or cinahl or (psycinfo not "psycinfo database") or "web of science" or scopus or embase)) or (AB (medline or pubmed or psyclit or cinahl or (psycinfo not "psycinfo database") or "web of science" or scopus or embase)) or (TI (meta-analy* or metaanaly*)) or (AB (meta-analy* or metaanaly*)) 157 027
11. 9 OR 10 184 736
Final 4 AND 8 AND 11 685

 

Scopus via Elsevier 2019-10-31
Downton fall risk index
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; TITLE-ABS-KEY = Title or abstract or keywords; ALL = All fields; PRE/n = "precedes by". The first term in the search must precede the second by a specified number of terms (n).; W/n = "within". The terms in the search must be within a specified number of terms (n) in any order.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" = Limit to source type journal; LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" = Limit to document type article; LIMIT-TO ( DOCTYPE , "re" = Limit to document type review
Search terms Items found
Final ( TITLE-ABS-KEY ( "fall risk" ) AND ( TITLE-ABS-KEY ( assessment OR index OR measure OR screen* ) ) ) AND ( ( KEY ( "Systematic review" ) OR KEY ( "Meta analysis" ) ) OR ( INDEXTERMS ( 'systematic AND review' OR 'meta AND analysis' OR "Meta-Analysis" ) ) OR ( TITLE-ABS-KEY ( systematic W/2 review* ) OR TITLE-ABS-KEY ( meta-analy* OR metaanaly* ) OR TITLE-ABS-KEY ( "systematic overview*" OR "methodological overview*" ) ) 347

Primärstudier

PubMed via NLM 2020-01-09
Downton fall risk index
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Final downton[tiab] 41

 

Cochrane Library via Wiley 2020-01-09
Downton fall risk index
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review
Search terms Items found
Final (downton):ti,ab,kw (Word variations have been searched) 3

 

Cinahl via ebsco.com 2020-01-09
Downton fall risk index
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Final TX downton 139

 

Scopus via Elsevier 2020-01-09
Downton fall risk index
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; TITLE-ABS-KEY = Title or abstract or keywords; ALL = All fields; PRE/n = "precedes by". The first term in the search must precede the second by a specified number of terms (n).; W/n = "within". The terms in the search must be within a specified number of terms (n) in any order.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" = Limit to source type journal; LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" = Limit to document type article; LIMIT-TO ( DOCTYPE , "re" = Limit to document type review
Search terms Items found
Final TITLE-ABS-KEY ( downton ) 207

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Jessica Dagerhamn (projektledare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Irene Edebert (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad