Compassion-fokuserad terapi (CFT)

Vilken sammanställd forskning finns om compassion-fokuserad terapi (CFT)? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Samtalsinterventioner som fokuserar på självmedkänsla (compassion på engelska) tillhör vad som brukar kallas tredje vågens kognitiva beteendeterapier. Metoden utvecklades först för att hjälpa personer med hög självkritik och låg självkänsla, men den har senare kommit att användas även vid andra tillstånd, som beteendestörningar, psykisk sjukdom eller olika typer av utsatthet.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om compassion-fokuserad terapi (CFT)?

Frågeställare: Enhetschef, Ungdomsmottagning.

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning av systematiska översikter och bedömning av risk för bias av dessa inkluderat tre systematiska översikter i svaret [1–3]. Författarna till översikterna har dragit slutsatsen att compassion-fokuserad terapi verkar vara en lovande metod som visat effekt i flera olika patientgrupper, åtminstone när den jämförs med en obehandlad kontrollgrupp. Trots ett relativt stort antal randomiserade kontrollerade studier begränsas dock tillförlitligheten till resultaten då de ingående primärstudierna hade få deltagare och metodmässigt skilde sig åt i flera avseenden.

Det saknades ofta tydliga interventionsbeskrivningar i översikterna och det fanns en viss variation kring vilka komponenter som ansågs nödvändiga för att interventionen skulle klassas som compassion-fokuserad terapi. Samtliga översiktsförfattare drog dock slutsatsen att mer omfattande interventioner visat på robustare resultat eller högre effekt än mindre omfattande interventioner. Två av tre översikter har fokuserat på personer med någon psykisk sjukdom och den patientgrupp som undersökts i flest kontrollerade studier var personer med ätstörning (n=4). En översikt har även undersökt insatser till personer med fysiska besvär, men denna innehöll enbart en kontrollerad studie om compassion-fokuserad terapi. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Compassion-fokuserad terapi (CFT) (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202113

Mer inom ämnet

Sidan publicerad