Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning som missbrukar eller är beroende av droger

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Bland personer med missbruk och beroende är psykisk sjukdom vanlig och kognitiv funktionsnedsättning kan orsakas bland annat av förvärvade psykiska sjukdomar samt beteende- och personlighetsstörningar. Community Reinforcement Approach (CRA) är en metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika som utvecklades i USA på 1960-talet och bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka systematiska översikter och primärstudier finns det som undersöker kunskapsläget för metoden Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med långvarigt drogmissbruk/beroende och kognitiv funktionsnedsättning?

Frågeställare: Metodstödjare, Sandvikens kommun

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie som undersöker metoden Community Reinforcement Approach (CRA) för vuxna med långvarigt drogmissbruk/beroende och kognitiv funktionsnedsättning.
SBU tar inte ställning i sakfrågan eftersom vi inte bedömer risken för systematiska fel i primärstudier, och inte heller väger samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet. I upplysningstjänstsvar redovisar vi endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-09-09
Rapportnr: ut201920
Diarienr: SBU 2018/790
https://www.sbu.se/ut201920