Clinical frailty scale för bedömning av vårdnivå och vårdtyngd hos äldre personer

The Clinical Frailty Scale (CFS) är ett bedömningsinstrument för att kunna förutsäga behov av att vårdas på vårdhem eller sjukhus respektive för att kunna förutsäga återstående förväntad livslängd hos äldre personer. Det ursprungliga instrumentet togs fram av kanadensiska forskare i en studie med namnet The Canadian Study of Health and Aging och innehöll då sju skalsteg. Sedan år 2007 har instrumentet modifierats till att innehålla nio skalsteg som sträcker sig från bedömningen mycket vital till terminalt sjuk.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns det som undersöker om Clinical Frailty Scale (CFS) kan användas för att bedöma vårdnivå och vårdtyngd hos äldre patienter?

Frågeställare: Sektionschef och områdesansvarig sjuksköterska, Stockholm

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret men det har identifierats fem relevanta systematiska översikter där vi har bedömt att risken för systematiska fel är hög. SBU:s upplysningstjänst har identifierat 41 primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Uppdaterad: 2019-09-30
Reviderad: 2020-10-02
Errata
Rapportnr: ut201922
Diarienr: SBU 2019/269
https://www.sbu.se/ut201922