CAP (children are people too), ett program för barn som är anhöriga till missbrukare

CAP (children are people too) är ett grupprogram som riktar sig till barn som lever i familjer där någon är beroende av alkohol eller droger. Programmet har utvecklats i USA. Ett par svenska program som utvecklats ut CAP är ”Ersta vändpunkten” och Bojen. Ersta vändpunkten barnprogram presenteras i ett annat svar från SBU:s upplysningstjänst.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på grupprogrammet CAP (Children are people too)?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie som svarar på frågan.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-04-24
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202017
Diarienr: SBU 2020/122
https://www.sbu.se/ut202017