CAP (children are people too), ett program för barn som är anhöriga till missbrukare

CAP (children are people too) är ett grupprogram som riktar sig till barn som lever i familjer där någon är beroende av alkohol eller droger. Programmet har utvecklats i USA. Ett par svenska program som utvecklats ut CAP är ”Ersta vändpunkten” och Bojen. Ersta vändpunkten barnprogram presenteras i ett annat svar från SBU:s upplysningstjänst.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på grupprogrammet CAP (Children are people too)?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie som svarar på frågan.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av namn Alexandra Snellman (projektledare), Emma Palmqvist Wojda (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Irene Edebert (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

MedLine via Ovid 200205
CAP (children are people too) support groups for children with family members who has dependency disorders
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts; .ab. = Abstract; .af. = All fields; .ti. = Title; .kw. = Keyword; exp = Term form the MedLine controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; / = Term from the MedLine controlled vocabulary; * or $ = Truncation (if found at the end of a free text term)
Search terms Items found
Intervention:
1. children are people too.af 0
Final   0

 

Scopus via scopus.com 200205
CAP (children are people too) support groups for children with family members who has dependency disorders
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; TITLE-ABS-KEY = Title or abstract or keywords; ALL = All fields; PRE/n = "precedes by". The first term in the search must precede the second by a specified number of terms (n).; W/n = "within". The terms in the search must be within a specified number of terms (n) in any order.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. ALL(“children are people too) 82
2. ALL(((support OR therapy) W/3 group) OR “preventi* program*”) 372 669
3. 1 AND 2 4
Final   4

 

Embase via embase.com 200205
CAP (children are people too) support groups for children with family members who has dependency disorders
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. ‘children are people too’ 1
Final   1

 

Academic Search Premier, ERIC, PsycInfo, Psychology and Behavioral Sciences Collection, SocIndex via ebsco.com 200205
CAP (children are people too) support groups for children with family members who has dependency disorders
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. TX “children are people too” 49
2. TX ((support OR therapy) N3 group*) OR “preventi* program*) 472 049
3. 1 AND 2 9
Final   9

Mer inom ämnet

Sidan publicerad