Behandling med lågenergilaser vid tennisarmbåge

Vilken sammanställd forskning finns om behandlingseffekter av lågenergilaser vid tennisarmbåge? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Tennisarmbåge är ett vanligt smärttillstånd som finns hos 1 till 2 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Lågenergilaser (Low Level Laser Therapy, LLLT) används ibland som behandlingsmetod vid tennisarmbåge. Metoden används av både legitimerad sjukvårdspersonal och yrkesgrupper utanför hälso- och sjukvården.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om behandlingseffekter av lågenergilaser vid tennisarmbåge?

Frågeställare: Medicinskt sakkunnig vid 1177/Inera

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten drog slutsatsen att det finns motstridiga resultat om behandling med LLLT är effektivt vid tennisarmbåge. De menade att en orsak till de motstridiga resultaten kan vara att alla studier inte använt rekommenderad energidensitet för LLLT. Författarna konstaterade även att de inkluderade studierna hade vissa metodologiska svagheter, exempelvis gällande randomisering och blindning, vilket ökar risken för att resultaten är snedvridna. Eventuella oönskade eller skadliga effekter av behandlingen analyserades inte i översikten. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Upplysningstjänsten har även identifierat åtta relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. De översikterna redovisas därför inte i svaret.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera denna rapport:

SBU. Behandling med lågenergilaser vid tennisarmbåge [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202303.

Sidan publicerad