Antibiotikaförskrivning vid digitala vårdmöten

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Digitala vårdmöten, där patient och läkare inte träffas fysiskt utan har kontakt via internet eller telefon förekommer redan i Sverige idag. En farhåga är att antibiotika skulle förskrivas mer generöst vid sådana möten.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det skillnader i antibiotikaförskrivning vid digitala vårdmöten jämfört med sedvanliga läkarbesök?

Sammanfattning SBU:s Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat en studie som jämför antibiotikaförskrivning för bihåleinflammation och urinvägsinfektion mellan digitala vårdmöten och sedvanliga konsultationer. Författarna såg en viss ökning i förskrivning vid digitala vårdmöten, särskilt vid urinvägsinfektion.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Delar av denna frågeställning klassas även som en vetenskaplig kunskapslucka. Det innebär att en eller flera systematiska översikter visar på osäker effekt alternativt att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna återfinns i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor

Bakgrund

Virtuella vårdmöten är idag en del av svensk vård. Det finns flera primärvårdsaktörer som erbjuder snabb kontakt med läkare. Vid dessa vårdmöten kan resultatet bland annat bli förskrivning av läkemedel, ordination av tester, eller hänvisning till fysisk vårdinrättning.

Antibiotikaresistens är ett växande problem globalt. Det är viktigt att antibiotika förskrivs på rätta indikationer och inte till exempel vid virusorsakade infektioner i övre luftvägarna. Det finns en farhåga att antibiotika skulle förskrivas mer generöst vid digitala vårdmöten.

Avgränsningar

Vi har gjort sökningar (se avsnittet Litteratursökning) i databaserna PubMed, Embase och Cochrane Library. Vi har endast inkluderat studier där vårdkontakten leder till ett behandlingsbeslut, inte initial triage av sjuksköterska eller dylikt. Vi har också exkluderat studier utan kontrollgrupp.

Resultat från sökningen

Upplysningstjänstens litteratursökning har totalt genererat 294 träffar. Vi har läst alla sammanfattningar. Av dessa har 22 artiklar bedömts kunna vara relevanta och lästs i fulltext. En artikel ingår i svaret. De artiklar som inte ingår i svaret har exkluderats på grund av att de inte var relevanta för frågeställningen. Observera att vi varken har bedömt kvaliteten på översikterna eller de ingående studierna. Det är därför möjligt att flera av studierna kan ha lägre kvalitet än vad SBU inkluderar i sina ordinarie utvärderingar.

Studier

Mehrotra och medförfattare publicerade år 2013 en retrospektiv studie där man jämför bland annat antibiotikaförskrivning vid digitala vårdmöten med den vid sedvanliga konsultationer av diagnoskoder [1]. I studien är antibiotikaförskrivningen något högre vid digitala vårdmöten, men det är inte möjligt att dra några slutsatser om varför.

Referenser

Mehrotra A, Paone S, Martich GD, Albert SM, Shevchik GJ. A comparison of care at e-visits and physician office visits for sinusitis and urinary tract infection. JAMA Intern Med 2013;173:72-4.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Jessica Dagerhamn och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2017-01-27
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201701
Sidan publicerad