Metoder för behandling av långvarig smärta

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Syfte

Syftet med rapporten är att sammanfatta det vetenskapliga underlaget rörande effekter, biverkningar samt kostnadseffektivitet för metoder som används för att behandla långvarig, icke-cancerrelaterad smärta. Behandling som innebär öppen kirurgi har exkluderats från genomgången.

Metod

Rapporten är en systematisk litteraturöversikt. Det vetenskapliga underlaget söktes systematiskt i olika databaser med utgångspunkt från projektets frågeställningar och inklusionskriterier. De identifierade studierna granskades systematiskt med utgångspunkt från förutbestämda kriterier. De vetenskapliga underlaget för slutsatserna har graderats som starkt, måttligt starkt eller begränsat.

Citera denna SBU-rapport: 
SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/1. ISBN 91-85413-08-9.

SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/2. ISBN 91-85413-09-7.

Ladda ner rapport
Denna rapport består av flera volymer:
Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2006-04-01
Rapportnr: 177/1+2
https://www.sbu.se/177