Förebyggande åtgärder mot fetma

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Uppdatering av kapitlen om förebyggande åtgärder i SBU:s rapport "Fetma – problem och åtgärder" publicerad 2002.

Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen och i Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Fetma påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Det är därför angeläget både ur samhällets och ur individens perspektiv, att finna strategier för att bemästra detta problem. Fetma som redan har uppstått är svårbehandlad och effektiva förebyggande åtgärder är därför synnerligen angelägna. SBU har nu uppdaterat rapporten Fetma – problem och åtgärder (2002) rörande förebyggande åtgärder för att täcka in publikationer som utkommit år 2001 t o m 2004 vad gäller såväl barn och ungdomar som vuxna.

Frågeställning

  • Hur många studier av acceptabel kvalitet har tillkommit?
  • Vad visar de nya resultaten?
  • Vilket blir det sammanvägda resultatet från tidigare och nytillkomna studier?
  • Hur ställer sig resultaten från SBU:s granskning i jämförelse med dem från andra systematiska litteraturöversikter under senare år?
  • Finns det viktiga, preliminära forskningsresultat, som kan vara av intresse för strategier i samhället, även om de inte är helt vetenskapligt säkerställda?

Citera denna SBU-rapport: SBU. Förebyggande åtgärder mot fetma. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 173. ISBN 91-85413-01-1.

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2004-11-10
Rapportnr: 173
https://www.sbu.se/173