Tilläggsbehandling av långverkande antikolinergika till kombinationsbehandling av medelsvår till svår astma

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från McMaster University i Kanada.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Översiktens fråga

Vilka effekter har tilläggsbehandling av inhalerade långverkande antikolinergika (LAMA) till inhalationssteroider (ICS) kombinerat med långverkande beta-2-stimulerare (LABA) hos personer med medelsvår till svår astma?

SBU:s svar

Översiktsförfattarna sammanfattar att tilläggsbehandling av inhalerade långverkande LAMA, till ICS kombinerat med LABA minskar risken för svåra exacerbationer (försämringsperioder) hos vuxna med måttligt svår till svår astma. Tilläggsbehandling med LAMA ger en liten förbättring av astmakontroll, men denna behöver inte vara kliniskt betydelsefull. Tillförlitligheten till resultaten är hög. SBU konstaterar att denna tolkning av det vetenskapliga underlaget är relevant.

Kommenterad systematisk översikt

Kim LHY, Saleh C, Whalen-Browne A, O’Byrne PM, Chu DK. Triple vs Dual Inhaler Therapy and Asthma Outcomes in Moderate to Severe Asthma: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2021;325(24):2466-79. Available from: https://doi.org/10.1001/jama.2021.7872.

Publicerad: 2021-06-22

Senaste sökning: 2020-12-08

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Trippelbehandling minskar svåra skov vid måttlig till svår astma

Vuxna som har måttlig eller svår astma, och som redan använder inflammationshämmande läkemedel plus långverkande luftrörs­vidgare av typen LABA, får färre perioder av allvarlig försämring om de samtidigt tar långverkande antikolinerga medel, LAMA. Däremot ses ingen betydelsefull skillnad i allmän symtomkontroll.

Läs artikeln
Sidan publicerad