Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vården kan hitta fler våldsutsatta kvinnor men uppföljningen är oklar

När vårdpersonal rutinmässigt frågar kvinnor om våld hemma, oavsett om det finns sådana misstankar eller inte, identifieras fler fall av partnervåld. Få studier har dock undersökt om detta också leder till hjälp för kvinnorna.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

En systematisk översikt från Cochrane Collaboration visar att screeningfrågor om partnervåld till kvinnor som kommer till vården av andra skäl, exempelvis till mödravården, identifierar fler som är utsatta. Få studier har undersökt om detta också leder vidare till fler hjälp- och stödinsatser, bättre hälsa för kvinnorna eller minskat våld.

SBU har granskat översikten och kommenterar den utifrån svenska förhållanden.

Det är inte klarlagt hur träffsäkra frågorna är, det vill säga hur ofta svaren inte är missvisande åt något håll. Av SBU:s kommentar till översikten framgår att screening för partnervåld i dagsläget inte verkar uppfylla Socialstyrelsens modell och generella kriterier för att rekommendera allmän screening. Bland annat förutsätter dessa att metoden är tillförlitlig och att det finns effektiva åtgärder att erbjuda de kvinnor som identifieras.

Negativa effekter av screeningen sågs inte i de studier som hade undersökt detta. Enligt översikten var kvinnorna som deltog i studierna positiva till att få frågor om våldsutsatthet inom ramen för hälso- och sjukvården, oavsett vilken frågeteknik som hade använts. Författarna till översikten framhåller att det behövs studier av mer långsiktiga effekter på de våldsutsatta kvinnornas hälsa.

I Sverige dödas varje år 13 kvinnor och tre män av en nuvarande eller tidigare partner. Mångfalt fler utsätts för våld som inte är dödligt. Fyra svenska kartläggningar tyder på att 0,5–2,9 procent av kvinnor och 0,5–2,0 procent av män utsätts för fysiskt våld av en partner eller tidigare partner. Siffrorna är dock osäkra eftersom många inte svarar på frågor om våld. RL

Om kommentaren

Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor. Stockholm: SBU, 2016.

Sakkunnig: Maria Eriksson, Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola

Den systematiska översikt som kommenteras är: O’Doherty L, et al. Screening women for intimate partner violence in healthcare settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7.

Projektledare på SBU: Goran.Bertilsson@sbu.se

SBU:s fullständiga kommentar finns på www.sbu.se/2016_08

Publicerad:
Sidan publicerad