Kombinerade insatser i syfte att främja friskt åldrande - insikter för en kunskapsbaserad äldreomsorg

SBU har granskat och kommenterat resultatet av en omfattande systematisk översikt, som visar att kombinerade insatser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård är effektiva för att främja självständighet och ett friskt åldrande. Samtidigt kan vissa kombinationer leda till minskad självständighet, varför insatserna som erbjuds bör följas upp och utvärderas. Artikeln publicerades i tidskriften BMJ under februari 2024.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2024_04 Diarienr: SBU 2024/370 https://www.sbu.se/2024_04

Att få veta vilka kombinationer av insatser och behandlingar som kan upprätthålla självständighet hos äldre och främja ett friskt åldrande är svårt. SBU har nu granskat och kommenterat en systematisk översikt, som utvärderat kombinationer av vård- och omsorgsinsatser som erbjuds av kommuner ur ett svenskt perspektiv. Översikten inkluderade 130 studier vilket anses vara ovanligt många i sammanhanget. Exempel på en kombinerad insats kan vara kognitiv träning, läkemedelsuppföljning, kost- och näringsråd och fysisk aktivitet.

SBU har kommit fram till att översikten lyfter fram viktiga insikter för äldreomsorgen och instämmer med översiktsförfattarna att kombinerande insatser bidrar till att främja friskt åldrande. SBU anser också att översikten bekräftar att rätt insatser erbjuds i Sverige.

Kommenterad systematisk översikt:

Crocker TF, Ensor J, Lam N, Jordao M, Bajpai R, Bond M, et al. Community based complex interventions to sustain independence in older people: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2024;384:e077764. 

Publicerad: Februari 2024

Senaste sökning: Augusti 2021

Sidan publicerad