Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden, enligt en systematisk översikt som SBU har granskat. Program som vänder sig till en universell målgrupp, det vill säga där barnen inte är utagerande från början, verkar inte ha samma effekt. Av de programkomponenter som framstår som särskilt verksamma är positiv förstärkning den viktigaste.

Det 50-tal olika föräldrastödsprogram som har ingått i SBU:s underlag handlar alla om utagerande beteenden hos barn i åldern två till nio år. Genomgången visar att vissa komponenter i föräldrastödsprogrammen hade samband med minskat utagerande:

  • positiv förstärkning, beröm
  • naturlig eller logisk konsekvens, till exempel att föräldern tar bort en leksak som barnet slår med

När barn är utagerande framstår dessutom en rad andra komponenter som verksamma:

  • byggande av relationer
  • gemensam lek
  • aktivt lyssnande
  • färdigheter för föräldrarna själva
  • time-out, det vill säga att föräldrar och barn skiljs åt för att kyla ner en konflikt

Det finns ett 20-tal manualbaserade föräldrastödsprogram i Sverige. Få av dem har utvärderats.

Exempel på utagerande beteende är trots som inte är övergående, aggressivitet, att slåss, ljuga eller stjäla. För yngre barn leder utagerande beteende till konflikter, på längre sikt finns ökad risk för olika typer av negativa konsekvenser.