Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring

En kartläggning av kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

SBU har på regeringens uppdrag kartlagt vetenskaplig kunskap respektive kunskapsluckor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkring vad gäller samverkan vid psykisk ohälsa. Utgångspunkten är sammanställd forskning, systematiska översikter, där samverkansinsatser har utvärderats. Med samverkan avses insatser som överskrider gränser mellan organisationer eller mellan nivåer inom samma organisation.

Kartläggningen visar att det finns kunskap om effekter av samverkan, främst vad gäller samverkan inom hälso- och sjukvård och samverkan vid åtgärder inom arbetsliv och sjukskrivning. Men det finns även flera vetenskapliga kunskapsluckor inom dessa områden.

Bakgrund

För att effektivt kunna förebygga, upptäcka och behandla psykisk ohälsa kan samverkan vara viktigt. Samverkan kan vara av särskild betydelse när en person har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och därför har behov av flera olika vård- och samhällskontakter. I Sverige regleras och uppmuntras samverkan i ett flertal lagar och förordningar, men metoder och arbetssätt som tillämpas vid samverkan mellan organisationer och aktörer kan se olika ut.

Metod

En kartläggning innebär att man utifrån frågeställningar och domäner framtagna med hjälp av sakkunniga gör en systematisk litteratursökning efter systematiska översikter. Litteratursökningen har gjorts i 12 databaser. Relevanta systematiska översikter kvalitetsbedömdes och resultaten har sammanställts i tabeller uppdelat på var det finns kunskap respektive kunskapsluckor inom områdena hälsa, arbete och välfärd.

Frågeställning

Den övergripande frågeställningen har varit att undersöka för vilka samverkansinsatser vid psykisk ohälsa det finns kunskap respektive var det finns vetenskapliga kunskapsluckor. Andra specifika frågeställningar har rört kunskapsluckor kopplade till kön.

Huvudresultat

Materialet består av 47 relevanta systematiska översikter som bedömdes ha tillräcklig kvalitet varav 26 rör hälsa, 16 arbete och 5 välfärd. Översikterna skiljer sig vad gäller frågeställning, typ av samverkansinsats, aktörer och populationer. Inom området Hälsa finns det aktuell kunskap om effekterna av samverkan på organisations- och individnivå, både vid vanligt förekommande psykisk ohälsa och vid psykisk ohälsa med samtidig somatisk sjukdom. Inom området Arbete finns det kunskap framför allt om metoden SE/IPS (supported employment/ individual placement and support) vid allvarlig psykisk ohälsa. Kartläggningen visar också på flera vetenskapliga kunskapsluckor framför allt för området välfärd, men också för områdena hälsa och arbete. Ingen systematisk översikt särredovisade resultat utifrån kön och få översikter har utvärderat effekten av samverkan för barn, unga och äldre.

Trots att samverkan bedöms vara viktigt och trots att hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och socialförsäkring uppmanas att samverka för att ge stöd till individer med komplexa behov så visar denna kartläggning att effekterna av samverkansinsatser inte har utvärderats tillräckligt.

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag och ska inte ses som någon rekommendation.

Bilagor

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Mats Blid, fil dr i socialt arbete, Mittuniversitetet/Karolinska Institutet, Östersund/Stockholm
  • Inna Feldman, fil dr i hälsoekonomi, Uppsala universitet
  • Ata Ghaderi, professor i klinisk psykologi, Karolinska Institutet, Stockholm
  • Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborg
  • Bo Runeson, professor i psykiatri, Karolinska institutet, Stockholm

 

Från SBU

  • Ansvariga projektledare: Gunilla Fahlström och Per Lytsy (medicinskt sakkunnig)
  • Övriga projektledare: Malin Höistad, Martin Norman, Tanja I. Näslund, Charlotta Ryk
  • Projektadministratör: Caroline Jungner
  • Informationsspecialister: Hanna Olofsson samt Maja Kärrman Fredriksson och Ann Kristine Jonsson

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Psykisk ohälsa: kunskap om samverkan behövs

Det behövs bättre kunskap om nyttan av att samordna samhällets hjälp med hälsa, arbete och välfärd för personer med psykisk ohälsa. Det visar en ny kartläggning där SBU analyserar behovet av forskningsinsatser.

Läs artikeln

Mer inom ämnet

Sidan publicerad