Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Psykisk ohälsa: kunskap om samverkan behövs

Det behövs bättre kunskap om nyttan av att samordna samhällets hjälp med hälsa, arbete och välfärd för personer med psykisk ohälsa. Det visar en ny kartläggning där SBU analyserar behovet av forskningsinsatser.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Samverkan mellan och inom olika organisationer i samhället kan vara viktigt för personer med psykisk ohälsa och med risk för detta.

SBU har i samarbete med sakkunniga i ämnet kartlagt vilka kunskapssammanställningar som finns – respektive saknas – om effekterna av olika samverkansinsatser vid psykisk ohälsa. Det handlar om insatser som överskrider gränserna mellan olika organisationer eller olika nivåer inom en och samma organisation.

Mest vetenskaplig kunskap finns om samarbete inom hälso- och sjukvårdsorgansiationer. Mer än hälften av de sammanlagt 47 systematiska översikter som bedömdes hålla tillräcklig kvalitet och gälla relevanta frågor berör just vården.

En tredjedel av översikterna handlar om samverkan gällande arbetsliv (inklusive sjukskrivning) för personer med psykisk ohälsa. Bara en handfull systematiska översikter avser välfärd.

Vanligen har effekterna bara studerats på kort sikt. Långsiktiga resultat saknas.

Bland de luckor som kartläggningen påvisar, skiljer SBU mellan sådana där studier saknas och sådana där studier finns men systematiska översikter saknas. Syftet är att hjälpa forskare och finansiärer att bidra med nya studier respektive översikter där sådana verkligen behövs. Annars finns det risk att begränsade forskningsresurser ägnas åt dubbelarbete, samtidigt som viktiga frågor förblir dåligt belysta.

Många frågor om samverkan vid psykisk ohälsa har aldrig undersökts i välgjorda studier.

Exempel är samverkan för bättre hälsa hos personer med svår psykisk sjukdom, hos individer med depression plus kroppslig sjukdom och hos hemmaboende äldre med demens. Studier av samverkan på organisationsnivå mot mobbning på arbetsplatsen är ytterligare ett exempel och samordning av insatser mot hemlöshet hos familjer ännu ett. 

Inom flera områden skulle det i första hand behövas systematiska översikter. Studier finns alltså, men resultatens tillförlitlighet måste granskas och sammanställas till en rättvisande, samlad bild.

Till exempel behövs det översikter av effekten av sådana samverkansinsatser inom vårdsystemet som syftar till att hjälpa antingen hela gruppen med psykisk ohälsa eller enskilda individer med allvarlig psykisk sjukdom.

SBU har bedömt kvaliteten i befintliga översikter på en övergripande nivå. Det har alltså inte gjorts någon bedömning av huruvida enskilda slutsatser är tillförlitliga och giltiga för svenska förhållanden.

Eftersom få översikter innehåller svenska studier är det viktigt att tolka resultaten försiktigt, framhåller SBU. RL

Om kartläggningen

Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring. En kartläggning av kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter.

Projektledare SBU: Gunilla Fahlström och Per Lytsy
Kontakt: Gunilla.Fahlstrom@sbu.se

Fullständig rapport finns på www.sbu.se/273

Publicerad:
Sidan publicerad