Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård – En kartläggning av systematiska översikter

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kartläggningen är ett regeringsuppdrag som följde av Bergwallkommissionens slutbetänkande år 2015.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort denna kartläggning för att ta reda på inom vilka områden det finns behov av kunskap kring insatser i rättspsykiatrisk vård.

Uppdraget kommer från Socialdepartementet som efterlyser ökad kunskap om evidensläget för rättspsykiatrisk vård.

Kartläggningen visar att behovet av väl genomförd forskning är stort för behandlingar i rättspsykiatrisk vård. Samtliga domäner som SBU har kartlagt saknar tillförlitligt sammanställd forskning specifikt för personer som vårdas inom rättspsykiatri.

Bakgrund

Knappt 300 personer per år överlämnas till rättspsykiatrisk vård (Rättsmedicinalverkets webbplats https://www.rmv.se/verksamheter/rattspsykiatri/). Vården inom rättspsykiatrin påminner i stort om psykiatrisk vård utanför rättsväsendet, men den rättspsykiatriska vården innebär också alltid att patienten frihetsberövas för att få vård enligt en tvångslag.

Metod

En systematisk kartläggning innebär att sakkunniga identifierar vilka domäner och frågeställningar det finns inom området som ska kartläggas. Utifrån dem gör SBU en systematisk litteratursökning för att hitta systematiska översikter på området. Relevanta systematiska översikter kvalitetsbedöms sedan och resultaten från dem sammanställs sedan på ett överskådligt sätt. I Kapitel 3 finns en mer detaljerad information om SBU:s metod och om kartläggningens avgränsningar.

Frågeställning

För vilka vårdinsatser inom rättspsykiatrisk vård finns det tillförlitligt sammanställd forskning av effekter och biverkningar? För bedömningsinstrument gällde frågan även prognostisk förmåga, det vill säga hur bra instrumentet motsvarar det verkliga utfallet.

Följande domäner granskades i kartläggningen: Diagnostik, bedömningar, läkemedel, psykologiska interventioner, psykosociala insatser, rehabilitering, habilitering och tvångsåtgärder.

Huvudresultat

Vi har inte funnit någon sammanställd forskning som är tillräckligt tillförlitlig för att besvara de frågor vi har ställt om rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska vården har i stora drag samma innehåll som övrig psykiatrisk vård, och personer som får vård inom rättspsykiatri behöver inte alltid skilja sig från andra patienter i psykiatrin. Vi fann ingen kvantitativt sammanställd forskning om effekter av metoder för diagnostik, behandling och riskbedömning specifikt för den rättspsykiatriska populationen. Brist på forskning är inte ovanligt när det gäller verksamheter där det är praktiskt svårt att göra stora kvantitativa studier med kontrollgrupper. Dessutom är internationell forskning på vård i liknande kontext som svensk rättspsykiatri sällsynt.

Totalt identifierade SBU fyra systematiska översikter av medelhög kvalitet. Två av översikterna hade som mål att täcka in så mycket som möjligt av rättspsykiatrisk vård eller motsvarande. En tredje översikt gällde behandlingar vid aggressivitet och en fjärde fokuserade på intellektuellt funktionsnedsatta kvinnor inom rättspsykiatrisk vård. Ingen av översikterna kunde besvara frågeställningarna i de utvalda domänerna.

Citera denna rapport:
SBU. Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård. En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU-rapport nr 264. ISBN 978-91-88437-06-8.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Kartlägger Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: 2017-06-16
Errata
Rapportnr: 264
https://www.sbu.se/264