Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Uppdraget

Uppdraget som tilldelades Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har enligt överenskommelse med Socialstyrelsen varit att ta fram vetenskapligt underlag för ett definierat antal av de tillstånds- och åtgärdsrader som kommer att ingå i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård och omsorg vid schizofreni. År 2012 publicerade SBU en rapport om läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation vid schizofreni. Den rapporten utgjorde underlag till de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen publicerade 2014. Denna rapport är delvis en uppdatering och förlängning av detta arbete.

Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2017-10-24
Rapportnr: 271
https://www.sbu.se/271