Betydelsen av arbetsrelaterad stress för temporomandibulär dysfunktion (smärta och funktionsstörningar i käksystemet)

En systematisk översikt

Temporomandibulär dysfunktion (TMD) är ett tillstånd som innefattar smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Denna rapport har undersökt om det finns samband mellan arbetsrelaterad stress och TMD. SBU konstaterar att det saknas forskningsresultat som ger svar.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Syftet med denna rapport är att undersöka sambandet mellan arbetsrelaterad stress och risk för att utveckla TMD. Inga relevanta longitudinella studier som kunde besvara frågeställningen identifierades. Däremot identifierades en systematisk översikt som hade en bredare ansats. Även deras underlag pekade på ett svagt kunskapsläge och motsägelsefulla resultat. Sammanfattningsvis saknas det underlag för att bedöma om det finns ett samband mellan arbetsrelaterad stress och risk för att utveckla TMD. Framtida forskning bör fokusera på att designa robustare epidemiologiska studier för att undersöka samband mellan exponering och utfall.

Citera denna rapport:

SBU. Betydelsen av arbetsrelaterad stress för smärta och funktionsstörningar i käksystemet: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU Bereder 364. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/364

Publicerad: Rapportnr: 364 Diarienr: SBU 2023/93 ISBN: 978-91-987554-0-4 https://www.sbu.se/364

Relaterade rapporter

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Theo Bodin, Läkare och docent vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm samt Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet

Referenspersoner

Tack till Ulf Lundberg, professor i humanbiologisk psykologi vid Stockholms universitet och Birgitta Häggman Henrikson, professor och övertandläkare (specialist i bettfysiologi) vid Malmö universitet, för råd och stöd.

Kansli

  • Margareta Hedner, projektledare
  • Jenny Ågren, biträdande projektledare
  • Carl Gornitzki, informationsspecialist
  • Sara Fundell, projektadministratör
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef

Externa granskare

  • Magnus Svartengren, läkare och professor, Arbets- och miljömedicin på institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Sidan publicerad