Ätstörningar

En sammanställning av systematiska översikter av kvalitativ forskning utifrån patientens, närståendes och hälso- och sjukvårdens perspektiv

SBU har sammanställt kvalitativ forskning om erfarenheter och upplevelser av ätstörningar samt behov och önskemål om vård. De systematiska översikter som ingått i kartläggningen har utgått utifrån tre perspektiv: personer med ätstörning, deras närstående och personal inom hälso- och sjukvården.

Resultaten handlar huvudsakligen om anorexia nervosa, eftersom det är den specifika diagnos som är mest utvärderad i kvalitativ forskning, trots att detta inte är den vanligaste ätstörningsdiagnosen.

Sammanställningen är ett uppdrag från regeringen och utgör ett underlag till Socialstyrelsens fortsatta arbete.

Citera denna rapport:
SBU. Ätstörningar. En sammanställning av systematiska översikter av kvalitativ forskning utifrån patientens, närståendes och hälso- och sjukvårdens perspektiv. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 302. ISBN 978-91-88437-44-0.

Ladda ner sammanfattning

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2019-09-25
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 302
Diarienr: SBU 2018/480
https://www.sbu.se/302