Ätstörningar

En sammanställning av systematiska översikter av kvalitativ forskning utifrån patientens, närståendes och hälso- och sjukvårdens perspektiv

SBU har sammanställt kvalitativ forskning om erfarenheter och upplevelser av ätstörningar samt behov och önskemål om vård. De systematiska översikter som ingått i kartläggningen har utgått utifrån tre perspektiv: personer med ätstörning, deras närstående och personal inom hälso- och sjukvården.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Resultaten handlar huvudsakligen om anorexia nervosa, eftersom det är den specifika diagnos som är mest utvärderad i kvalitativ forskning, trots att detta inte är den vanligaste ätstörningsdiagnosen.

Sammanställningen är ett uppdrag från regeringen och utgör ett underlag till Socialstyrelsens fortsatta arbete.

Citera denna rapport:

SBU. Ätstörningar: en sammanställning av systematiska översikter av kvalitativ forskning utifrån patientens, närståendes och hälso- och sjukvårdens perspektiv. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU Bereder 302. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/302

Artikel från vår tidning Vetenskap & Praxis

Ätstörning – patienter och personal har olika fokus

Vårdpersonal kan inrikta sig mest på rent medicinska aspekter, samtidigt som patienter och närstående kan önska ett bredare synsätt. I kvalitativa studier beskriver patienter att de vill kunna tala om hela sin livssituation och närstående efterlyser mer stöd och delaktighet. Det visar systematiska översikter av studier med kvalitativ metod, varav de flesta handlar om anorexi.

Läs mer
Sidan publicerad