Ätstörningar

En sammanställning av systematiska översikter av kvalitativ forskning utifrån patientens, närståendes och hälso- och sjukvårdens perspektiv

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU har sammanställt kvalitativ forskning om erfarenheter och upplevelser av ätstörningar samt behov och önskemål om vård. De systematiska översikter som ingått i kartläggningen har utgått utifrån tre perspektiv: personer med ätstörning, deras närstående och personal inom hälso- och sjukvården.

Resultaten handlar huvudsakligen om anorexia nervosa, eftersom det är den specifika diagnos som är mest utvärderad i kvalitativ forskning, trots att detta inte är den vanligaste ätstörningsdiagnosen.

Sammanställningen är ett uppdrag från regeringen och utgör ett underlag till Socialstyrelsens fortsatta arbete.

Citera denna rapport:
SBU. Ätstörningar. En sammanställning av systematiska översikter av kvalitativ forskning utifrån patientens, närståendes och hälso- och sjukvårdens perspektiv. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 302. ISBN 978-91-88437-44-0.

Ladda ner sammanfattning

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2019-09-25
Rapportnr: 302
Diarienr: SBU 2018/480
https://www.sbu.se/302