Vetenskap & Praxis

Smärta  – onödigt ytlig kunskap om hjälp vid långvariga besvär

Långvarig smärta i muskler och skelett är vanligare hos kvinnor än hos män. Ändå saknas det systematiska översikter som särredovisar behandlingsresultat för kvinnor respektive män. Resultat som gäller viktiga utredningsmetoder och behandlings-program i svensk sjukvård – som multimodal rehabilitering – redovisas enbart för män och kvinnor sammantaget.

Att smärta kvarstår längre än tre månader är vanligt. I många länder beräknas var tredje till var fjärde vuxen leva med sådana tillstånd – fler kvinnor än män – och det är en av de främsta orsakerna till sjukskrivning och sjukvårdskonsumtion.

SBU har på regeringens uppdrag kartlagt systematiska översikter om behandling av långvariga smärttillstånd i muskler och skelett, och om utredningsmetoder som kan vägleda behandling och rehabilitering. Myndigheten har också, enligt uppdraget, kartlagt om översikterna beaktat kön.

Kartläggningen visar att det nästan helt saknas översikter med fokus på behandling av just kvinnor med långvarig smärta. Av 185 systematiska översikter som SBU identifierade har endast en översikt särskilt analyserat resultaten för kvinnor.

Kunskapssammanställningar som tar hänsyn till kön saknas också när det gäller utredningsmetoder för att välja lämplig behandling, insatser inom arbetsterapi och socialt behandlingsarbete för den här patientgruppen.

Vidare är det bara ett fåtal av översikterna som har analyserat eventuella skillnader i resultat hos patienter i olika ålderskategorier och med skilda socioekonomiska förhållanden.

Bristen på särredovisning i översikterna medför att kunskapsläget för olika patientkategorier kan vara mer ofullständigt och osäkert än det skulle behöva vara. RL

Metoder som används

  • läkemedelsbehandling med smärtlindrande medel och medel som ursprungligen har godkänts för exempelvis depression eller epilepsi men som också kan lindra nervsmärta
  • fysioterapeutisk behandling med konditions- och muskelstärkande fysisk aktivitet, manuella behandlingar (där behandlaren med händerna applicerar kraft, hastighet och rörelse) och stimulering av nervimpulser
  • psykologisk behandling med kognitiva och beteendeterapeutiska metoder för hantering av emotionella, kognitiva och beteendemässiga problem
  • arbetsterapeutisk behandling med aktivitetsbaserad träning, utprovning av hjälpmedel och ergonomisk rådgivning för planering av aktiviteter i hemmet eller på arbetet
  • socialt behandlingsarbete för att identifiera sociala konsekvenser och för att erbjuda stöd exempelvis i kontakter med myndigheter och arbetsplats
  • multimodal rehabilitering med hjälp av team där flera professioner samverkar (t ex läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator) och identifierar behov, planerar och genomför reh.abiliteringen tillsammans med patienten utifrån ett biopsykosocialt synsätt

Om rapporten

Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor. En kartläggning av forskningen. SBU Bereder, 2019. Hela SBU-rapporten finns på www.sbu.se/301