Vetenskap & Praxis

Så används termerna på SBU

I SBU:s granskningar och sammanställningar av forskningsresultat återkommer vissa facktermer med specifik innebörd. Här är exempel från SBU:s metodbok.

evidens
forskningsresultat som är systematiskt sökta, relevans- och kvalitetsgranskade och sammanvägda, i ett medicinskt eller socialt vetenskapligt sammanhang
Vid avsaknad av evidens föreligger en vetenskaplig kunskapslucka. Evidensen avser alltid en tydligt formulerad fråga, till exempel vilken effekt en åtgärd har för en viss population eller hur ett samband ser ut i ett specifikt sammanhang.
Engelska: evidence

systematiskt fel
bias; snedvridning; ett resultatfel i forskningsprocessen som har uppstått i en studies upplägg, genomförande, effektbedömning, publikation eller annan hantering av resultaten, och som inte beror på slumpen
Engelska: bias

tillförlitlighet
giltigheten hos ett systematiskt sökt, relevans- och kvalitetsgranskat och sammanvägt forsknings­resultat (evidens) bedömt utifrån:

  • hur stor risken är för systematiska fel i studierna,
  • hur mycket studierna motsäger varandra,
  • i vilken grad som de studerade förhållandena skiljer sig från den aktuella frågan,
  • hur stor den statistiska osäker­heten är samt
  • hur stor risken är för snedvriden publicering av studier och resultat

Engelska (enligt GRADE-systemet): certainty

confounder
förväxlingsfaktor; störfaktor; faktor som är kopplad till både en intervention (eller exponering eller omständighet) och effekt, och som därför antingen kan dölja specifika samband mellan exponering och effekt eller skapa skenbara samband mellan exponering och effekt
Engelska: confounder; confounding factor

systematisk översikt
sammanställning av resultat från sådana studier som med systematiska och explicita metoder har identifierats, valts ut och bedömts kritiskt och som avser en specifikt formulerad fråga
Innehåller ofta men inte alltid en metaanalys. Ett viktigt syfte med systematiken är att minimera snedvridning.
Engelska: systematic review; systematic overview


metaanalys
statistisk analysmetod för att väga samman resultat från primärstudier av samma diagnosmetod, behandling eller intervention
Engelska: meta-analysis

primärstudie
vetenskaplig undersökning som innebär insamling och analys av originaldata
Skiljs från sekundärstudier, där tidigare insamlade data analyseras igen utifrån till exempel en ny forskningsfråga eller ett nytt perspektiv, exempelvis genom systematisk översikt.
Engelska: primary study

HTA
health technology assessment; tvärvetenskaplig process som använder specificerade utvärderingsmetoder för att bedöma värdet av en hälso- och sjukvårdsåtgärd i något stadium av dess livscykel, och som syftar till att ta fram ett beslutsunderlag som främjar likvärdig och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet
De åtgärder som utvärderas kan syfta till att förebygga, undersöka, behandla, befrämja hälsa, rehabili­tera eller till att organisera hälso- och sjukvård – till exempel testproce­durer, medicintekniska produkter, läkemedel, vacciner, ingrepp, terapier, program och system. Arbetet är formaliserat, systematiskt, transparent och använ­der bästa möjliga metodik (t.ex. systematiska översikter) för att ta fram bästa tillgängliga evidens. Såväl avsedda som icke avsedda konsekvenser jämförs för befintliga åtgärdsalternativ. Ofta innefattar detta klinisk effektivitet och säkerhet; kostnader och eko­nomiska effekter; etiska, sociala, kulturella och juridiska aspekter; organisatoriska och miljö­mässiga aspekter; betydelse för patient, närstående, vårdare och befolkning.

evidenskartläggning
inventering av befintliga systematiska översikter (samt i vissa fall enskilda studier) inom ett område, i syfte att påvisa förekomst eller frånvaro av forskningsresultat som är systematiskt sökta, relevans- och kvalitetsgranskade och sammanvägda, och som utgör evidens eller vetenskaplig kunskapslucka. Resulterar i en evidenskarta.
Engelska: evidence map, evidence-and-gap map, systematic map

prioriterade utfall
överenskommet minimiurval av utfall (och utfallsmått) vilka prioriterats som särskilt viktiga att mäta och rapportera i studier av effekter av insatser vid ett specifikt tillstånd
Såväl utfall som utfallsmått bör specificeras, det vill säga både vad som ska mätas och hur. Detta tas fram i projekt där en eller flera intressentgrupper gör en gemensam prioritering, och där samverkan med patienter och brukare är en särskilt viktig del av processen.
Engelska: core outcome set, COS


vetenskaplig kunskapslucka
forskningsfråga som aldrig har undersökts i någon systematisk översikt eller som endast har undersökts i systematisk översikt som

  • har hög risk för bias på över­gripande nivå, eller
  • har som mest måttlig risk för bias på övergripande nivå och visar antingen avsaknad av studier av det enskilda utfallet eller ett sammanvägt utfall med mycket låg tillförlitlighet

Risken för bias på övergripande nivå i den systematiska översikten ska ha bedömts med något veder­taget instrument som Amstar, modifierad Amstar eller ROBIS. Tillförlitligheten i enskilda utfall i översikten ska ha bedömts med något vedertaget ramverk för
evidensgradering, t.ex. GRADE.
Engelska: evidence gap

Lästips