Tillförlitlighet av diagnostiska apparaturer vid diagnostik av fysiska skador hos kvinnan efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen ansåg det angeläget med mer forskning om hur tillförlitliga olika diagnostiska apparaturer är när det gäller att upptäcka förlossningsskador. Tillförlitligheten behöver undersökas för att undvika att vidare forskning, och i förlängningen diagnostik i rutinsjukvård, bygger på felaktiga resultat. I denna fråga ingår att forska mer kring olika apparaturers betydelse för diagnostik av olika typer av förlossningsskador, inte enbart bristningar utan även skador som levatorskador, bäckenbottensmärta, etcetera. Exempel på apparatur som skulle kunna studeras är ultraljud, 3D-ultraljud, MR, röntgen och EMG (elektromyografi). Här måste man även beakta att det är ojämlik tillgång över landet vad gäller till exempel ultraljud.

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om diagnostik av fysiska skador efter vaginal förlossning. 
Se specifik kunskapslucka om diagnostik av förlossningsskador hos könsstympade

Vad finns?

Det finns vetenskaplig evidens för att tillägg av ultraljudsundersökning ökar antal diagnostiserade analsfinkterskador (grad 3- och 4-bristningar) enligt SBU:s rapport om analsfinkterskador.

Läs rapporten

Se även kunskapslucka om diagnostik av specifika förlossningsskador

Se även specifik kunskapslucka om vaginalt ultraljud jämfört med endoanalt ultraljud för att upptäcka bristningar på ändtarmens ringmuskel (analsfinkterskador) omedelbart efter vaginal förlossning

Se även specifik kunskapslucka om rektalpalpation jämfört med endoanalt ultraljud för att upptäcka bristningar på ändtarmens ringmuskel (analsfinkterskador) omedelbart efter vaginal förlossning

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här