Diagnostik av grad 2-bristningar, levatorskador och djupare vaginala bristningar efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som genomförde prioriteringen lade ihop frågor om diagnostik av olika skador efter förlossning och vid eftervård. De ansåg att mer forskning behövs för att särskilja grad 2-bristningar från grad 3- och 4-bristningar, då detta är något som gruppen upplever som svårt inom vården och där en felaktig diagnos kan leda till allvarliga komplikationer hos kvinnan eller operation i fall där det inte behövs. Det framhölls också att vårdpersonal i samband med denna diagnostik behöver bli bättre på att se i vilken omfattning djupare vaginala bristningar och muskelbristningar har uppstått för att sedan kunna laga skadan/skadorna på bästa sätt. Diagnostik av levatorskador, framför allt vid efterkontroll då dessa kan vara svåra att hitta tidigare, lyftes som en viktig fråga. Man lyfte även fram att kvinnor kan ha drabbats av flera skador i samband med förlossningen och att det är viktigt att kunna diagnostisera alla skador som kan ge upphov till problem. Mycket fokus har legat på diagnostik och behandling av grad 3- eller 4-bristningar på senare tid, men det är viktigt att även fokusera på andra skador ansåg gruppen.

Läs rapporten

Se även kunskapslucka om tillförlitlighet av diagnostisk apparatur vid diagnostik av förlossningsskador

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om diagnostik av fysiska skador efter vaginal förlossning. 
Se specifik kunskapslucka om diagnostik av förlossningsskador hos könsstympade

Vad finns?

Det finns vetenskaplig evidens för att tillägg av ultraljudsundersökning ökar antal diagnostiserade analsfinkterskador (grad 3- och 4-bristningar) enligt SBU:s rapport om analsfinkterskador vid förlossning. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här