Samband mellan kontroll i arbetet och besvär i armbågar och underarmar hos vuxna personer i arbete

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det är angeläget med ytterligare forskning om orsakerna till, och konsekvenserna av, att kvinnor oftare än män drabbas av besvär i nacke, axlar, armar och händer.

Några övergripande metodologiska frågor som kan leda till mer och bättre information om samband mellan arbetsmiljöfaktorer och muskuloskeletala besvär i nacke, axlar, armar och händer:

  • Det behövs större kontrast mellan exponerade och oexponerade individer.
  • Det behövs studier som undersöker specifika grupper av arbetstagare.
  • De arbetsmiljöfaktorer som undersöks behöver beskrivas tydligare.
  • Studier behöver undersöka betydelsen av exponering över tid.
  • Det behövs studier av betydelsen av variation.
  • Hur utfallen definieras behöver bli mer enhetligt.
  • Icke-linjära samband behöver undersökas.
  • Det behövs fler studier av samverkan mellan olika arbetsmiljöfaktorer.

Läs mer i Kapitel 10. Överväganden för framtida forskning, policy och praktik i rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 349. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här