Psykologiskt stöd eller behandling vid levatorskada efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Då det idag inte går att reparera skador där levatormuskeln släppt framtill vid fästet mot pubisbenet så ville gruppen som gjorde prioriteringen även lyfta frågan om effekten av psykologiskt stöd, både till den drabbade kvinnan men även till partnern. Här ville gruppen att man skulle se över vilken form av psykologiskt stöd som eventuellt hade effekt och när det i så fall var bäst att ge denna behandling. Frågan har även att göra med hur vårdkedjan, i samband med en levatorskada, bör utformas och därmed även möjligheten till jämlik vård. I dagsläget kan det vara svårt att få tillgång till psykologiskt stöd och den drabbade kvinnan kan behöva bekosta behandlingen själv. Här kan olika typer av stöd behövas, exempelvis stöd i en sorts sorgeprocess, relationsstöd eller stöd till partner. Här lyftes att registerforskning skulle kunna bidra med viktiga resultat.

 Läs rapporten

Vad finns?

Eftersom litteratursökningen i SBU:s systematiska kartläggning bara skett på översiktsnivå är det oklart om det finns primärstudier. Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten

 Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här