Program för strukturerad identifiering av möjliga traumatiska förlossningsupplevelser

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs randomiserade kontrollerade studier som undersöker effekter och möjliga risker med ett strukturerat bedömningsförfarande för identifiering av möjliga traumatiska förlossningsupplevelser. Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder, rapport 332. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här