Nukleärmedicinska metoder jämfört med fyrkärlsangiografi för diagnostik av total hjärninfarkt (hjärndöd) hos barn mellan 0–2 år

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs studier på barn under 2 år.

Vad finns?

Det finns måttligt vetenskapligt underlag för att gammakameraundersökning med 99mTc HMPAO har samma diagnostiska tillförlitlighet som fyrkärlsangiografi för total hjärninfarkt hos personer över 2 år.

Det finns studier med HMPAO (eller ECD) på barn som är yngre än två år. Resultaten visar att bilderna kan vara svåra att tolka och att undersökningen kan behövas göras om. Studierna är få med få patienter och resultaten är heterogena.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Nukleärmedicinska metoder som stöd för diagnosen total hjärninfarkt: en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Bereder 311. Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: