Läkemedelsbehandling för att förebygga epilepsi efter stroke

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

I den systematiska översikten av Chang och medarbetare konstaterar författarna att mer forskning behövs för att bedöma effekten av antiepileptika för prevention av anfall efter stroke. Författarna förespråkar att framtida studier bör vara randomiserade och dubbelblinda och bör jämföra en eller flera antiepileptika med placebo. Sådana studier bör syfta till att rekrytera ett stort antal deltagare och bedöma kliniskt meningsfulla utfallsmått som exempelvis perioder utan epileptiska anfall eller andel i populationen som inte fortsatt sin behandling med antiepileptika inom planerad uppföljningsperiod. Andra viktiga aspekter som författarna diskuterar gällande framtida studier är optimal tidpunkt samt varaktighet av behandlingen. Läs mer i den systematiska översikten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Chang RS, Leung WC, Vassallo M, Sykes L, Battersby Wood E, Kwan J. Antiepileptic drugs for the primary and secondary prevention of seizures after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2022;2(2):CD005398. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst: SBU. Läkemedelsbehandling för att förebygga epilepsi efter stroke eller traumatisk hjärnskada. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2024. SBU:s upplysningstjänst ut202410. Läs mer

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: