Kirurgi vid levatorskada eller levatorskada i kombination med annan fysisk skada efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som genomförde prioriteringen lyfte att bra kirurgiska metoder förhoppningsvis kan ge en långsiktig lösning för de drabbade kvinnorna. Att utveckla kirurgiska tekniker tar dock sannolikt lång tid och andra typer av befintliga behandlingar – såsom mekaniska hjälpmedel och fysioterapi – behöver utvärderas under tiden för att ge kvinnor med levatorskador tillgång till bästa möjliga behandling i väntan på metoder som kan ge bestående effekter.

I frågan om kirurgi ligger dels utveckling av ny teknik för att möjliggöra återställande i de fall muskeln lossnat från sitt fäste, dels olika kirurgiska tekniker som redan görs på kvinnor som har levatorskador och en annan samtida förlossningsskada. Här funderade gruppen som genomförde prioriteringen på hur olika typer av kirurgiska ingrepp som görs idag, såsom perineorafi och TVT-band (tension-free vaginal tape), påverkar om man även har en levatorskada. Hjälper inkontinensbehandling med TVT-band vid samtidig levatorskada eller är detta ett onödigt ingrepp? För att få svaret på denna fråga skulle möjlighet till registerforskning vara till stor hjälp menade gruppen.

För vissa levatorskador finns idag inga effektiva behandlingar, och gruppen framförde att forskning behöver inriktas på att utveckla kirurgiska metoder av effektiva lindrande eller botande tekniker. I diskussionen lyftes även att denna forskning bör inkludera hela rehabiliteringskedjan, inklusive fysioterapi, och inte enbart kirurgi.

Läs rapporten

Vad finns?

Eftersom litteratursökningen i SBU:s systematiska kartläggning bara skett på översiktsnivå är det oklart om det finns primärstudier. Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten

 Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här