Jämförelse mellan olika tekniker och material vid suturering av grad 2-bristningar i samband med vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen önskade mer forskning kring vilka olika tekniker och material som var bäst lämpade för att i så stor utsträckning som möjligt undvika följdkomplikationer som samlagssmärta, framfall och tarmtömningssvårigheter. Forskning kring detta och framtida implementering av resultaten skulle kunna leda till att färre kvinnor får följdkomplikationer och behov av ytterligare vård längre fram i livet. Gruppen lade denna fråga före forskning kring effekten av utbildning då de menade att först behöver man forska på bästa sätt att sy, för att sedan forska på vad som händer om man utbildar i dessa metoder. Ökad kunskap här kan även bidra till att skapa ökad trygghet hos födande kvinnor kring att om skador uppkommer så kommer de att få en effektiv behandling.

Läs rapporten

Vad finns?

Viss kunskap finns enligt SBU:s kartläggning om behandling av förlossningsskador, se nedan.

  • Viss kunskap finns avseende jämförelse mellan snabbt resorberbara syntetiska suturer och standardresorberbara syntetiska suturer upp till 3 månader post partum (PP). Enligt metaanalyserna i en översikt var det ingen skillnad mellan dessa material på effektmåtten perineal smärta (<3 dagar till 3 månader PP) eller samlagssmärta (3 månader PP). Läs översikten
  • Viss kunskap finns avseende jämförelse mellan fortlöpande och kontinuerlig sutureringsteknik upp till 3 månader PP. Metaanalyserna i en översikt visar att det inte är någon skillnad mellan de olika teknikerna vad gäller effektmåttet re-suturering, långtidssmärta och samlagssmärta (3 månader PP), men kvinnor som sytts med fortlöpande suturer upplevde mindre korttidssmärta och behövde mindre smärtstillande preparat jämfört med de som sytts med enstaka suturer (0–10 dagar efter förlossning). Läs översikten

Eftersom litteratursökningen i SBU:s systematiska kartläggning bara skett på översiktsnivå är det oklart om det finns primärstudier. Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten

 Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här