Insatser för att stödja och främja föräldraförmåga hos personer med psykisk funktionsnedsättning som har barn

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Schrank B, Moran K, Borghi C, Priebe S. How to support patients with severe mental illness in their parenting role with children aged over 1 year? A systematic review of interventions. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 2015;50:1765-83. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Evidenskartläggning som visar på kunskapsluckan:

SBU. Funktionstillstånd och funktionshinder: kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU Kartlägger, rapport nr 305. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här