Insatser för att stödja adopterade barns psykiska och fysiska hälsa

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Utöver den systematiska översikten av Drozd och medarbetare (publicerad 2016) identifierade SBU:s Upplysningstjänst fyra relevanta primärstudier (randomiserade kontrollerade studier, RCT:er) publicerade efter översikten. För dessa fyra studier har inte risken för bias bedömts. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Drozd F, Bergsund HB, Hammerstrøm KT, Hansen MB, Jacobsen H. A systematic review of courses, training, and interventions for adoptive parents. J Child Fam Stud 2018;27:339-54. Mer om översikten

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst: SBU. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos adopterade barn. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst ut202034. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här