Information till kvinnan och eventuell partner om uppkommen skada vid grad 3–4-bristningar efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen ville se forskning om effekten av såväl individanpassad som generell information till kvinnan om det uppstått en grad 3- eller 4-bristning. Här lyftes vikten av att få adekvat information och att de trodde att det skulle kunna stärka kvinnan. Forskning gällande information är viktigt inte bara i det initiala skedet på förlossning och BB utan under hela vårdkedjan. Ett problem som framhölls är att de som till exempel syr en bristning inte träffar den drabbade kvinnan i de fall då hon är sövd, och att kvinnan därför inte alltid får information från behandlande läkare efteråt. De som drabbats av förlossningsskada lyfte att de hade önskat mer information om vilken skada de fått då det i vissa fall upplevts som oklart. Brist på korrekt information skulle kunna försvåra om man måste söka vård för senare komplikationer och smärtor.

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om behandling av grad 3–4-bristningar.
Se specifik kunskapslucka om behandling av grad 3–4-bristningar hos könsstympade kvinnor.

Effekten av en jämlik tillgång till sjukvård över landet vid behandling av grad 3–4-bristningar ansågs vara en viktig fråga att inkludera i samtliga frågeställningar om behandling av grad 3–4-bristningar.
Se specifik kunskapslucka om jämlik tillgång till vård vid behandling av grad 3–4-bristningar

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här